VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Élet Útmutatója

A törvények

Az ember | A család | A lakóhely | A munka | A haza | A világ | A tudás | A gazdagság | A törvények | Az értékek

 

Egyéni keresés

 

Az a hős, akinek a középpontja megmozdíthatatlan.

Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő (1803–1882)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

AZ ÉLET ÚTMUTATÓJA

A törvények

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Közel hatezer éve építette fel az ember az első piramist Mezopotámiában, és azóta minden földrészen minden korban piramisok százai épülnek, hirdetve az ember tudását és hatalmát. De ezek a csodálnivaló haszontalanságok egyben jelképei az új társadalmi testnek: a széles és az egész terhét viselő alapok, és az égbe törő csúcs. A törzs életében is megjelenő tagoltság a civilizált társadalmakban kikezdhetetlen szociális struktúrává terebélyesedett.

Az élet továbbvitele, mint egy hatalmas folyó sodrása kényszerűen meghatározza az emberek mindennapjait, hagyományok, idővel törvények révén kialakítja és fenntartja az emberek szociális, gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatait, a társadalom „bázisát és felépítményét”, egy láthatatlan, de eleven szervezetet („Leviatán”). Ugyanakkor a történések következtében minden egyes emberben folyamatosan keletkeznek vágyak, célok, vonzások és taszítások, amelyek hatalmas építő és pusztító erőt képviselnek. Ezek évezred óta fűtik az osztályokra bomló társadalom belső harcait.

Ezzel párhuzamosan még gyorsabb ütemben gyarapodik az emberek kompetenciája és ambíciója. Épülnek paloták és templomok, várfalak és utak, az ember hajóra száll, és meghódítja a tengereket. Tökéletesedik a beszéd és az írás, írnokok hadai jegy-zik az adók beszedését, a hatalmas közmunkákat. A tudás tudományt teremt. A vallás mélyen behatol mindenki elméjébe és hétköznapjaiba. A hatalom egyre inkább isteni külsőt és gyakorlati mindenhatóságot nyer.

Ebben az a soha nem volt világban megjelenik a Jó és a Rossz, és megjelenik annak tudása is. A jó igénylése és keresése folya-matosan fejleszti, és rendszeresen forradalmasítja az immár több ezer mesterséget. A jó keresése felvirágoztat egy új speciális mesterséget is: a kereskedelmet, amely hamarosan végrehajtja első történelmi tettét a pénz feltalálásával, drámaian felforgatva a társadalmak alapjait. A jó igénylése és keresése előbb-utóbb minden egyes ember elméjében jelenik meg, elülteti benne a szellem első magvait. Hatalom, tudomány és vallás minden erejével nekilát a Jó felkutatására és megszerzésére, mert hamar felmérik: aki a Jó forrása vagy legalábbis közvetítője, az, és csak az lehet az emberek vezetője. Ebben a gátlástalan versenyben a két nagy esélyes a hatalom és a vallás, amelyek a társadalmi piramis egyre magasabb és egyre káprázatosabb csúcsán osztozkodnak. Közben a kereskedők és sok más mesterség legjobbjai egyre markánsabban elkülönülnek mind a piramis alapjától (nép, plebsz), mind annak csúcsától (arisztokrácia, teokrácia). Formálódik egy közbülső „közép”-osztály. Egyes társadalmakban ezek a szociális különbségek mind a mai napig szívósan fennmaradó kasztrendszereket eredményeztek, de ez a társadalmi tagoltság, minden látványos egyéni kitörés ellenére drámaian elmélyül.

A Jó keresése kihat mindenre, a munkára és egy új civilizációs jelenségre: az ünnepre. Életre kelti és élteti a művészeteket. Foglalkoztatja az elméket. De ahogy sokasodik és gazdagodik a Jó, így gyarapszik a Rossz is. Minden hit, legenda és mese ellenére, legtöbbször ez a Rossz nem egy idegen, még kevésbé egy világon túli. A jó király, aki az egyik pillanatban őszintén és bölcsen töpreng a nép boldogítását, a következő pillanatban háborúba rántja népét. A távolból ránk támadó ellenség gyilkolásához társul a belső árulók, ellenségek kegyetlen üldözése és pusztítása. A jó kereskedő az egyik pillanatban hasznos üzletet köt, a következőben becsapja a balgát, vagy éppenséggel derékba tör sorsokat, adósszolgává tesz embereket. A jó paraszt egyik pillanatban szorgoskodik, a másikban irigységből megöli testvérét. A hatalom, a tudomány és a vallás egyik pillanatban teremt valami jót, a másikban ebből valami szörnyűséges bújik ki.

Az emberiség immár 5000 éve ettől a kettősségtől szenved, és képtelen megérteni a történelem törvényeit. Egyre gyakrabban megszólalnak bölcsek, jelentkeznek megvilágosodáshoz jutott proféták. Minden évszázadban az emberiség tesz egy lépést az úton. Születnek fogalmak, iskolák, mozgalmak, könyvek, legen-dák, vallások. Különlegesen termékeny és szívós a máig is ható mózesi egyistenhit. Félidőben, 2500 évvel ezelőtt viszont minden jelentős civilizációs központban olyan forradalmak indultak el, amelyek a judaizmussal szemben minden nép számára nyitottak utakat. Itt a kínai Fung-ce és az indiai Buddha mellett az ókori görög gondolkodók százait, a modern tudományok, a demokrácia és a felszabadító ateizmus megteremtőit kellene felsorolni. 2000 évvel ezelőtt egy hatalmas szociális földrengés, a Spartacus által vezetett rabszolgafelkelés rázta meg a földközi világot, közben egy szegényes határtartományban egy ezredik próféta, a názáreti Jesua új szektát alapított. A római birodalom a szociális felkelést vérbe fojtotta, hírvivőt sem hagyott életben, de tehetetlennek bizonyult Jesua tanításával szemben, amelyet kezdetben a meghasonlott zsidóság, később a szegények és kisemmizettek első nemzetközisége szertevitte a világba. A birodalom jobbat nem találhatott ki, államvallássá tette a kereszténységet, császárok császárává Péter római trónusának utódait. Jesua és a többi ezer és ezer mester tanításai titkos csatornákban érlelődtek tovább, évszázadokon keresztül. Jönnie kellett még a reneszánsznak, a reformációnak, és főleg a felvilágosodásnak, hogy a plebsz új szellemi és szociális energiához jusson a történelem megváltoztatásához.

Ezer dicső vagy dicstelen kísérlet (parasztháború, münsteri kommuna stb.) után a nagy pillanat 1789-ben jött el, amely ugyan ismét szörnyű polgárháborúba, majd az imperializmus modern, még örültebb változatába torkollt, de a történelem éles kanyart vett. A középosztály birtokába csúszó technika és az ipar szétzúzta az a piramis csúcsának önkényuralmát, és szédületes fejlődésnek indult.

5000 év alatt az emberek alig változtak valamit, de az elmúlt 200 évben egy hihetetlen, és napról napra gyorsuló fejlődés indult el. Hamarosan az ember magát és áruit vassíneken gőzgép által-vontatott vonatokkal kezdte szállítani. Megjelent az autó. Az ember megtanult repülni, a tenger fenekére ereszkedni. Pár évtized alatt az ember kimerészkedett a világűrbe. Az ember már előkészíti a Hold és a Mars gyarmatosítását. Közben felfedezte az áramot, a telefont, a rádiót, a televíziót, az internetet.

Mind ez nem döntötte el a Jó és a Rossz harcát, éppenséggel elmélyítette. Ezért az elmúlt 200 évben a társadalom titkait is egyre bőszebben kutatja az ember. Az ókori és a középkori utópiák helyébe modern társadalomelméletek léptek. Különösen kezdetben ezek nagy részét éppenséggel gyakorló iparosak találták ki, de az új kor vállalkozó szelleme egyébként is követelte az elméletek gyakorlati kipróbálását. A versengő elméletek közül leghatékonyabbnak Marx felfogása bizonyult, amely megalkotta a társadalmi formák elméletét, vélte megfejteni a fennálló forma, a kapitalizmus titkát, és megihletett sok becsületes gondolkodót, még több lánglelkű forradalmárt és nagy tömegeket is az egész világon a következő, egyben végső és igazságos társadalmi forma, a kommunizmus felépítésére.
Számunkra a múlt itt ér véget. Elkezdődött a végsőnek remélt harc, és látjuk, hogy az elmúlt 5000 évből ismert minden Jó és minden Rossz változatlanul itt van, vívja harcait fejünk fölött, mint ahogy a görög istenek is harcoltak a háborúzó emberek feje fölött.

Csakhogy számunkra, a homo sapiens számára nincs újabb 5000 év. 500 évünk sincs. A múlt vonzásában a történelem gyor-suló spirálba került. Jelenünknek el kell vágnia azt, amivel foglyaként tart minket a múlt. Csak így lesz jövőnk.

 

 

 

 

 

 

 

A jog

 

   

 

Törvények szabályozzák a világot, törvények szabályozzák a társadalmat, törvények szabályozzák lelkünket.

 

Jogi Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

 

Tanítások és technikák

 

   

 

EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) Alternatív gyógyító, öngyógyító és személyiségfejlesztő módszer. Az EFT elmélete szerint minden rossz érzésünket és így a betegségeinket is a szervezet energiaáramlásának zavarai okozzák. Az EFT kezelés során az úgynevezett meridián pontokat kopogtatják, közben a negatív érzelmek feldolgozására koncentrálnak, és pozitív megerősítéseket mondanak.

Részletesebben

Gestalt – Pszichológiai irányzat, amelyet a 20. század húszas éveiben dolgoztak ki Németországban. A második világháború után az Egyesült Államokban fejlesztették ki az egyéni, pár- és csoportterápiás irányzatait, valamint a szervezetfejlesztésre is alkalmazott felfogást és módszertant. A gestalt szó németül alakot jelent. Ez az alak a Gestalt irányzatban a jelentéssel bíró jelenség, amely tisztán, egyértelműen jelenik meg előttünk, kiemelkedve a háttérből. A háttér az a többlet-információ, amely külön jelentés nélkül, elmosódottan ad alapot az alaknak. A Gestalt irányzat arra a mindennapi életben tapasztalt jelenségre épít, amely szerint ha egy helyzetet többen végigélnek, mindenki másra fog emlékezni, mindenki mást emel ki belőle.

Részletesebben

 

   

 

 

Bölcsességek, aforizmák

 

   

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. (Szimeonov Todor)

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

 

   

 

 

Tanácsok

 

   

 

Ha a Himnuszt énekeled, állj fel.

Figyelmesen olvass el mindent, amit aláírsz. A nagy betűkkel nyomtatott szöveg általában azt jelenti, hogy kapsz valamit, az apró betűs ennek az ellenkezőjét.

Harcolj az előítélet és a diszkrimináció ellen, akárhol bukkansz is rá.

Ne légy elfogult.

Ne hagyd, hogy rászedjenek. Ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az túl szép is ahhoz.

Tanácsok

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

 

Az Élet Útmutatója

A világ

Az ember vándor

Az ember A magzat | A csecsemő

A család

Gyermekünk várása - A magán advent

A lakóhely

A munka

A haza

A tudás

A gazdagság

A kompetencia

A tehetség

A törvények

Az értékek

1001 tanács

 

Az Élet Útmutatójáról (letölthető kötet)

Tanítások és technikák

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Kineziológia

Neurálterápia

Nudizmus

Tűzön járás

Zeneterápia

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

A Mester beszélgetései

A boldogság

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020