VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

P

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

   

 

 

 

P

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

 

 

Panaszok – Panasz tehető minden olyan egyéni jogsérelem vagy egyéni érdeksérelemmel kapcsolatosan, melyek ezek megszüntetésére irányulnak. Ezek nem tartoznak más jogilag szabályozott – bírósági, államigazgatási stb. – szervek eljárására.

Pirotechnikai eszközök – Játékos pirotechnikai terméket (I. pirotechnikai osztály) - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.
A kis tűzijáték terméket (II. pirotechnikai osztály) - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A jogszabály az engedély nélküli felhasználás időtartamát december 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig terjedő időtartamban határozta meg.
Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen kizárólag pirotechnikus irányításával használható fel mindkét kategóriába tartozó termék. Ez alól egyetlen kivétel van: Védett természeti területen csak játékos pirotechnikai terméket lehet felhasználni, azonban tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.
Mindkét pirotechnikai osztályra egyaránt vonatkozik, hogy tömegközlekedési eszközön használatuk tilos, ott a szállításuk is csak zárt csomagolásban történhet.
Petárda vásárlása, birtoklása, tárolása és felhasználása mindkét kategóriában TILOS. Petárdának minősül a lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes, az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást keltő pirotechnikai termék, illetve annak telepet alkotó változatai.
A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani. A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték terméket a forgalmazónak január 5-ig vissza kell szállítani. A forgalmazó az I. és II. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket is köteles térítés nélkül visszavenni. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről jól látható helyen írásban tájékoztatni.
Fontos kérdés, hogy a vevő honnan vásárolhatja meg a pirotechnikai terméket, illetve miből tudja megállapítani, hogy az I., vagy II. pirotechnikai osztályba tartozik. Pirotechnikai termék forgalmazására kizárólag az a gazdálkodó szervezet jogosult, amely erre a tevékenységre a forgalmazás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságtól engedélyt kapott, vagy a játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt munkanappal bejelentette a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Magánszemély tehát az ország területén jogszerűen ilyen szervezetektől vásárolhatja meg a termékeket.
Nincs akadálya a játékos pirotechnikai termék külföldön történő megvásárlásának sem, mivel azok behozatalához engedély nem kell. December 28-tól 31-ig terjedő időszakban a kis tűzijáték termékekre sem kell behozatali engedélyt kérni. Vásáron és piacon, még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba II., III., IV. vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék.I. osztályba tartozó pirotechnikai termék pedig csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba. A pirotechnikai termékek legális helyről történő beszerzése garanciát jelent azok biztonságos működésére, a visszavételezésre, illetve arra, hogy a vásárló szakembertől kap információt a biztonságos elműködtetésre vonatkozóan. Az I-II. osztályba sorolt pirotechnikai terméket, vagy pirotechnikai termékek legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható, a terméktől elválaszthatatlan címkével és felirattal kell ellátni, melynek tartalmaznia kell:
a gyártó/importáló vagy forgalmazó nevét, címét és telefonszámát;
a pirotechnikai termék nevét, gyártmány kódját;
a pirotechnikai termék osztályba sorolásának számát (I. vagy II. osztály), MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozatnak való megfelelőséget;
hatóanyag-tartalom nettó súlyát;
a gyártás időpontját (év, hónap);
a gyártási vagy forgalmazási engedély számát;
a felhasználhatóság időtartamát;
tűzveszélyességi osztály megjelölését;
közérthető magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.
A kis tűzijáték termék használati utasításának tartalmaznia kell az engedély nélküli felhasználhatóság időtartamát.
A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékekre is meghatároz a jogszabály tárolási előírásokat. Ezek a következők:
- pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók,
- el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos,
- lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani,
- tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad,
- minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen. Az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani, elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni. Az ilyen hibás terméket felhasználni tilos, a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad, a közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.
A rendőrség arra kér minden érintettet, hogy a polgári célú pirotechnikai tevékenységre vonatkozó szabályokat maga és mások testi épségének védelme, valamint közrend, közbiztonság fenntartása érdekében tartsa be. A jogszabályban meghatározott kötelezettségek betartását – kiemelten a vásárokon, piacokon, illetve a nagyobb forgalmú közterületeken – a rendőrség az év utolsó időszakában fokozottan fogja ellenőrizni. Amennyiben a rendőrség azt állapítja meg, hogy az intézkedés alá vont személy a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására vagy megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, engedély nélkül pirotechnikai terméket birtokol, szabálysértési feljelentést tesz, melynek keretében ötvenezer forintig terjedő pénzbírság kiszabására van lehetőség. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, az eljáró hatóság elkobozza.

Polgár adatai – Családi és utóneve(i), nők esetében leánykori családi és utóneve(i), neme, születési helye és ideje, anyja leánykori családi és utóneve(i).

– lakóhelye: annak a lakásának a címe, amelyben él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy többlakásos épületrész, amelyet otthonául használ, továbbá az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll;

– tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

– lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, iIletve tartózkodási helyének címe;

– személyazonosító igazolványa: olyan hatósági igazolvány, amely a (14. életévét betöltött) személyazonosságát és adatait közhitelűen igazolja;

– személyazonosító jeIe: a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok egyedi azonosítására szolgáló, matematikai módszerrel képzett kódjel. 1994. december 31-ig az adóigazgatás szervei, 1995. december 31-ig a Társadalombiztosítási Főigazgatóság és szervei, a munkaügyi igazgatás szervei, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az egészségügyi igazgatás szervei jogosultak a személyazonosító jel igénylésére és használatára.

Portugália

Propán-bután gázpalack – Kerékpáron legfeljebb egy-, vagy két palackban, 23 kg töltősúlyig szabad pb-gázpalackot szállítani. A vonatkozó szabvány előírása szerint a gázpalackot nem szabad folyosón, rezgést keltő gép mellett, személyforgalmú helyen, pincében, pincelejáratban, aknában és lépcsőházban, valamint falon kívüli elektromos vezeték és berendezések 1 méteres körzetében tárolni.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

  

 

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

  

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023