VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az első nyilasok

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Ha egyes emberek bejelentik, hogy megvalósítják a földi paradicsomot, nagyon óvatosnak kell lenni, mert majdnem mindig pokol lesz belőle.

Francois Lelord

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

69.

Az első nyilasok

Írta Udvarvölgyi Zsolt

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Amerikai politika

 

ÁSZTH

 

AI

 

 

 

Politikai Útmutató és Címtár

 

 


 

 

1920-ban Meskó politikai pályafutásának újabb epizódjához érkezett, a Kisgazdapártnak lett befolyásos vezetője, előbb fő szervezője, majd ügyvezető elnöke. Számtalan anekdota, történet segít eligazodni a korszak országos, ill. helyi politikai életében. A kisgazdák „vezérválasztásakor” a parlament minisztertanácsi termében gyülekeztek a derék csizmás, ill. nadrágos kisgazdák. Egyforma lelkesedéssel és ünnepélyességgel egy „nehézsúlyú” kisgazda politikus, Kovács-Nagy Sándor javaslatára új elnököt választottak Mayer János személyében. Nem bírta ezt sokáig idegekkel Meskó Zoltán, ellenzéki agrárdemokrata, aki „lelke mélyén titkos vágyakat melengetett”: titkos tipp volt a vezérségre, de ambícióit olyan jól sikerült titkolnia, hogy a szavazók is csak utólag tudták meg. Az „outsider vezérjelölt” nagyon zavarba jött a kudarc után, de elszánt lépésre határozta el magát. Bevonult a tanácsterembe, ahol éppen arról folyt a vita, hogy milyen formában értesítsék Bethlent a vezérválasztásról.
Meskó, hogy az „egység kidomborodjék”, az alábbi, öngúnytól sem mentes feliratot készítette el számukra: „Kossuth Lajos győzelmétől átszellemülten, Tisza István szent hagyományaihoz hűen, Nagyatádi Szabó dicső szellemétől áthatva, Mayer János összekötő vezérlete alatt állva, a Schandl-Örffy csoporttal egyetértésben, Viciánékat megértve, s nem feledkezve meg a párt mostani s még keletkező egyéb frakcióitól, köszöntjük Nagyméltóságodat…”

Miután átadta a furcsa tervezetét, az ajtóból még vidáman visszakiáltotta, hogy „az egység a külsőségekben is domborodjék ki, és Mayer János a feliratot egyik lábszárán nadrággal, a másikon csizmával nyújtsa át.”

Szintén az ominózus elnökválasztási harc idején történt, hogy nagy társaság vitatkozott arról a Képviselőház folyosóján, hogy ki lenne a legméltóbb utód Nagyatádi Szabó székében. Bár Mayer Jánost (a későbbi elnököt) emlegették a legtöbben, de esélyesnek látszott Könyves Lajos és Lovász János is. Meskó kijelentette, hogy ha „diplomatára” van szüksége a pártnak, akkor Könyves Lajosnál nincs jobb jelölt. Később egy újságíró magyarázta el Meskó – értetlenkedést keltő- mondatának a mögöttes tartalmát: Az utolsó kisgazdaválság napjaiban a párt vezetői reggeltől-estig tanácskoztak a parlamentben, a Dohány utcai székházban, ill. magánlakásokon is tartottak titkos tárgyalásokat. A kisgazda vezetők azonban nagyon diszkrétek voltak, semmit sem árultak el, főként azt sem, hogy kilépnek vagy bennmaradnak-e a kormánypártban. Meskó és az újságíró is tanácstalanul álldogáltak a folyosón, mikor a közeledő „szépfejű, ősz hajú” Könyves Lajosnak nekiszegezték a kérdést. A képviselő habozás nélkül válaszolt, miszerint „ez attól függ: ha az alkalom kínálódik, vagy az ellenkezője nem kívántatik.” Ez a diplomatikus válasz még a „Ballhausplatz fénykorában” egy jó diplomatának is becsületére vált volna –vélekedett Meskó.

Meskó a Parlament falai között is elemében érezte magát. Rutinos képviselőként, kiváló debattőrként utolérhetetlen volt, ha bármiből is tréfát lehetett űzni. Mikor a húszas évek legelején Propper Sándor szocialista képviselő Rakovszky belügyminisztert szorongatta, Meskó így kiáltott oda a miniszternek: „Vállalja a felelősséget?... Mint a daróci tűzoltófőparancsnok?” A később kisereglő és értetlenkedő képviselőtársak és újságírók a folyosón ismerhették meg a daróci tűzoltófőparancsnok történetét: Az egyik háborús esztendőben történt, hogy a képviselőházban mozgalmas események, heves támadások tüzében sűrűn hangzott el az önérzetes szó: „Vállalom a felelősséget!” A bátor szavak eljutottak Daróc községbe, Marcsák János érdemes csizmadiamester és tűzoltófőparancsnok füleihez is. Imponált neki a férfias szókimondás, roppant mód hatott rá a gerincesség.

Régi hagyomány volt a községben, hogy minden júniusban tűzoltóbált rendeztek a falu lakossága és a tűzoltóság tiszteletére. Ennél hűségesebben csak egy másik, sajátos „hagyományt” is őrzött a falu népe: minden tűzoltóbál éjszakáján tűz ütött ki a községben. Így történt ez 1917. nyarán is. Marcsák mester az ünnepléstől elfáradtan, késő éjjel tért haza, és felesége kedvenc eledelével, a szilvásgombóccal kedveskedett neki. Már a hatodikat fogyasztotta, mikor a szomszéd műhelyből az inasgyerek rohant és szólt, hogy ég a szomszéd ház. A mester fel sem nézett, hanem „folytatta a munkáját és így két gombóccal megint kevesebb lett, két maggal több.” A következő felszólításra („Ég az egész Szerecsen utca!”) se rándult arcizma sem. Végezetül, mikor az inasgyerek már sírva könyörgött az ablak előtt („Lángban van az egész falu!”) az utolsó magot is kiköpve kényelmesen megfordult, és utolérhetetlen önérzettel üvöltötte az inasnak, hogy „ég vagy nem ég…vállalom a felelősséget!”

Szintén a húszas évek legelején történt, hogy a T. Ház falai között, Bárány Sándor lett a legfrissebben megválasztott követ, Nagyatádi Szabó mandátumának az örököse. Egy tapasztalt kisgazda képviselőtársa vezetésével járta végig a folyosókat, majd egy kormánypárti pamlagon telepedtek le. Szemben az ellenzéki, szocialista sarok egészen kihalt volt, Peidl Gyulát, Farkas Istvánt és társaikat hiába keresték. Ekkor jött szembe velük Meskó, aki a „passzivitás keserű napjaiban itt eregette szellemi röppentyűit.” Miután bemutatták neki az új nagyatádi képviselőt, elmélázva csak ennyit jegyzett meg, „mégis tudta az a választási elnök, hogy mit csinál, így illik ehhez a fordított világhoz, most már aztán csakugyan: künn a Farkas és benn a Bárány.”

A húszas évek legelején az utcai igazoltatások, verekedések, rendzavarások még „dicstelen fénykorukat élték.” A főváros utcáin, kávéházakban, de egyebütt is sűrűn hangzottak fel az antiszemita „felelőtlen elemek” szomorú emlékű indulójának melódiái. Az antiszemita közhangulatot jól érzékelteti az alábbi pár történet: A legendás konyhájú ferencvárosi vendéglő tulajdonosa, Bálóné éberen vigyázott arra, hogy jó hírnevén folt ne essék. Ha néha betévedt egy-egy kilengésre hajlamos társaság, a kocsmárosné mindjárt ott termett, s éles tekintetével rendet teremtett. Az első nemzetgyűlés idején, egy őszi estén nagyobb képviselő társaság tért be a vendéglőbe, Meskó Zoltán néhány kisgazdapárti politikussal és egy-két civilbarátjával. Vidám hangulatú emberekkel, politikusokkal, írókkal, művészekkel, előkelő társasági emberekkel volt már ekkor tele az étterem.

Különösen egy fiatalemberekből álló társaság mulatott az egyik sarokasztalnál szép csendesen. „Előttük állt egy cigány s egy öreg brácsás segítségével rendületlenül csalta ki megviselt hegedűjéből a legszebb hangokat.” A fiatalemberek csendesen nótáztak, és sűrűn ütögették össze poharaikat. Később az ifjak távkoccintást integettek a szomszédba, a Haller István miniszter társaságában ülő uraknak. Ahogy belemelegedtek, egy monoklis szőke átszólt Meskónak, hogy megismeri-e őt. Meskó helyett barátja, Kosztolányi Gusztáv festőművész felelt, hogy még „felelőtlen elem korából” ismeri az ifjút. A fiatalemberek ezek után –nyilvánvaló provokatív célzattal Haller miniszter asztaltársasága felé- rákezdtek az uszító szövegű „Erger, Berger, Schossberger…” kezdetű dalra, de nem jutottak sokáig, mert a cigány elejtette a vonót a kezéből és elillant a teremből. Az antiszemita nótára azonnal ott termett a tulajdonos asszony, aki azonnal távozásra szólította fel a kapatos ifjakat. Azok fizettek, és újabb provokáció nélkül haragosan távoztak. Bálóné így kommentálta a történteket: Már az én vendéglőmben ilyesmit nem tűrök, még csak az kéne, hogy sértegessék a szomszédék derék, kopott füstösét, azt a jó Berger Mónit (sic.)…Miért, mert hogy zsidó!”

Egy hírhedt antiszemita politikushoz, Ereky Károlyhoz kapcsolódik az alábbi Meskó Zoltán-i sziporka. Ereky, aki számos „érdemet szerzett magának a jelszavas politika erős ostorozásával” váltig tagadta, hogy a nevéhez kapcsolódna az a szállóigévé vált kijelentése, miszerint „nem ül le zsidóval egy asztalhoz.” Az országos, majd a második nemzetgyűlési választások után a fővárosi politikai életben azonban kétes hírnevet szerzett magának antiszemitizmusával. Feljegyezték róla, hogy a Városházán Wolffék legádázabb ellenfele volt, velük szemben kíméletlen kritikát gyakorolt. Egy időben azonban sűrűn megfordult a Tőzsdén, mert „folyton tanuló gyakorlati emberként” meg akarta ismerni a tőzsdei üzletmenetet. Egy napon a Szabadság téri palotában kisgazda politikusok is tanulmányutat tettek. Szijj Bálint képviselő meg is pillantotta Erekyt egy bankdirektor és egy ismert bankár társaságában. Éppen nagyban folyt az alkudozás: „Minden darabot megtartok középen, sőt azon alul is”- csapott az asztalra a bankár. Ereky előéletét jól ismerő kisgazdák hinni sem akartak a szemüknek, hogy a zsidófaló politikustársuk milyen jól érzi magát a zsidó üzletemberek asztaltársaságában. Meskó azonban most is fején találta a szöget, és derűsen csak ennyit kérdezett: „Hát nem tudjátok, hogy Ereky nem ül le kereszténnyel egy asztalhoz?”

A korszak, különösen a magyar vidék antiszemita megnyilvánulásaira szolgál jó példázatul az alábbi eset: Lelkesítőnek szánták-e, vagy kedveskedni akartak-e vele az illetők a kisgazdapárti vezéreknek, arról csak ők adhatnának számot. De való igaz, hogy amikor az 1920-as tiszántúli választások előtt hosszú kocsisorban bevonult az előkelő politikai társaság a szentesi vasútállomásról a város főterére, a miniszterek és pártvezérek kelletlenül kapták el a fejüket, ha a tekintetük összetalálkozott az út két oldalán éktelenkedő, „Hazádnak rendületlenül, üsd a zsidót kegyetlenül!” feliratú plakátokkal. (Hozzáteszi a szerző – mintegy mentegetésképpen –, hogy „aki azt a nyugodtarcú, józan szentesi gazdanépet látta, amint az állomáson és a gyűléseken fogadta a vezéreket, azt is megtudta, hogy ez a felelőtlen kilengés, ami éppen nem volt elszigetelt jelenségnek mondható a fejbe verések virágzó korszakában, idegen ettől a magyar néptől.”).

Rubinek Gyula csendben csóválgatta a fejét, Nagyatádi Szabó pedig azzal a jellegzetes szúró tekintettel nézte végig a plakátokat, amit csak akkor öltött magára, ha valamit nagyon lenézett. A szelíd arcú, műkedvelő Emich miniszter meg nyugtalanul fészkelődött a kocsiban, és mindig Sokorópátkaira nézett, hogy onnan kapjon biztatást. Meskó Zoltán –szokás szerint- élcelődött ugyan, de ő rá is hatott a plakátkampány. Szónoklatában is kitért erre, mikor kijelentette, hogy nem örül az efféle plakátoknak, sőt az „Erger-Berger ropogós dallamát sem szereti.” Ugyanis, „amíg tele torokkal fújják, addig az alvégen Erger csendben és nyugodtan, verseny nélkül csinálja a maga üzleteit, a felvégen ugyanezt teszi Berger, a belvárosban meg az előkelő Schossberger sem marad tétlen…És kigyelmetek még be sem rekedtek a nótázásba, amikor az Erger, Berger meg a Schossberger megcsinálják az Erger, Berger és Társa céget és tovább folytatják üzleteiket…” Majd a képviselő tovább szőtte a kilengések következményeinek népies magyarázatát, miszerint, „ha valahol elkoppan egy fejbe verés, azt is maguk fizetik meg a portéka árában, amit fájdalomdíj és fejadó címén emel fel a társascég.”

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022