VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A választójog

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

 A jó polgár csak azon az úton keresi az egyéni boldogulását, ami a köz boldogulásának útja.

Montesquieu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A VÁLASZTÓJOG

Szerkesztette Máthé Gábor

Írta Dezső Márta, Nagyné Szegvári Katalin és Rytkó Emília

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

  

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkotmány

 

OVB

 

Eurorégiók

 

 

 

 

Jogi Útmutató és Címtár

 

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

 

A magyar parlamentáris rendszer – az Alkotmánynak megfelelően – a népképviselet útján történő hatalomgyakorlás elsődlegességének elvén alapul. Az országos népszavazás az Alkotmány keretei között a képviseleti hatalomgyakorlás kiegészítésére, befolyásolására, végső esetben korrekciójára irányul. Részletes szabályait az 1998. évi III. törvény határozza meg. Országos népszavazásra bocsáthatók – az Alkotmányban meghatározott kivételekkel – az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések. Nem bocsáthatók tehát országos népszavazásra a más szervek (bíróság, ügyészség, önkormányzat stb.) hatáskörébe tartozó kérdések.

Az Alkotmány 21 tiltott tárgyat is meghatároz. Nem bocsáthatók népszavazásra pl.: az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi ügyek, szervezeti ügyek (létesítés, megszüntetés), költségvetési kérdések, az adózással kapcsolatos törvények, valamint a már megkötött hatályos nemzetközi szerződések és azok tartalma, a kormány programja, a fegyveres erők alkalmazása, és az a kérdés hogy az Országgyűlés feloszlassa-e önmagát. Országos népszavazást kezdeményezhet: a köztársasági elnök, a kormány, az országgyűlési képviselők egyharmada és meghatározott számú választópolgár.

A népszavazás elrendeléséről az Országgyűlés dönt.

 

A népszavazás fajtái az elrendelés szempontjából

 

kötelezően elrendelendő a népszavazás, ha 200 ezer választópolgár hitelesen kezdeményezte;

az Országgyűlés mérlegelése alapján elrendelendő (fakultatív) népszavazás:

  • a köztársasági elnök, a Kormány és országgyűlési képviselők 1/3-ának kezdeményezésére;

  • 100 ezer választópolgár hiteles kezdeményezésére.

A népszavazás fajtái jogi következményük szempontjából

Ügydöntő népszavazás:

 

Az eredményes népszavazás által hozott döntés jogilag kötelező az Országgyűlésre. Ügydöntő népszavazást kell elrendelnie az Országgyűlésnek:

  • ha 200 ezer választópolgár hitelesen kezdeményezte,

  • az Országgyűlés által már elfogadott, de a köztársasági elnök által még alá nem írt törvényre.

Az ügydöntő népszavazásnak érvényességi feltétele van. A népszavazás érvényes és eredményes, ha a választójogosultak több mint 50%-a részt vett, és az adott kérdésre a választójogosultak több mint 50%-a azonos választ adott. Ugyanakkor sajátos megoldási lehetőséget biztosít az Alkotmány annak megfogalmazásával, hogy eredményes az a népszavazás is, amelyen a választójogosultak több mint 25%-a azonos választ adott a kérdésre, még akkor is, ha nem szavazott a választójogosultak 50%-a. Ha példával akarjuk érzékeltetni ezt a szituációt és 8 millió választójogosultat tételezünk fel, az első esetben résztvevő 4 millió választópolgár szavazatából, ha 2 millió azonos, ez pontosan olyan értékű, mintha csak 3 millió választópolgár menne el, de ott is 2 millió azonos szavazat születik. Feltétel a választójogosultak 25%-ának pontos megállapítása, azaz esetünkben a választójogosultak 25%-a, 2 millió fő.

 

Véleményező népszavazás

 

Az állampolgárok közreműködését biztosítja az Országgyűlés döntéseinek meghozatalában, de nem kötelezi az Országgyűlést meghatározott tartalmú döntésre (a népszavazás politikailag befolyásolja az Országgyűlés tevékenységét). Az országos népszavazások közül a véleményező jellegűnek nincs -sem érvényességi, sem eredményességi feltétele.

 

Az országos népszavazás kezdeményezése és elrendelése

 

Az országos népszavazás kezdeményezését (köztársasági elnök, kormány, országgyűlési képviselők egyharmada, választópolgárok) az Országos Választási Bizottság (OVB) elnökének kell benyújtani. Az OVB a kezdeményezés jogának és az alaki feltételek (aláírásgyűjtő ív formája) vizsgálata után a népszavazásra bocsátandó kérdés alkotmányosságáról dönt. A döntés ellen az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért. A kérdés hitelesítésének eredményéről az OVB tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

Ha a választópolgárok kezdeményezik a népszavazást, akkor az aláírásgyűjtő ívet is hitelesítenie kell az OVB-nek. Az aláírásgyűjtő ív tartalmazza a népszavazásra feltett kérdés egyértelmű megfogalmazását és a kezdeményezéshez csatlakozó választópolgárok alábbi adatait: név, személyi azonosító jel (ismertebb régi nevén személyi szám, lakcím), és saját kezű aláírás. Kelléke még az aláírásgyűjtő ívnek az aláírásgyűjtést szervező polgár aláírása is. Szükséges megjegyezni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem törvénytelen a személyi azonosító használata – sőt, ellenkezőleg, törvényes feltétel! – mint azt gyakran vélelmezik, hiszen több igazgatási ágban az Alkotmánybíróság 1991-ben hozott döntésére is figyelemmel, ez az azonosító jel továbbra is használandó. Az aláírásgyűjtésre 4 hónap áll rendelkezésre, amelyeket csupán egyszer lehet az OVB-hez benyújtani. Tilos aláírásgyűjtést folytatni országos választás napját megelőző 41. napon belül, valamint azt követően további 41. napig. A benyújtott aláírásgyűjtő ívek hitelesítését a polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása alapján a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal végzi el. Egy számítógépes szoftver segítségével a személyazonosító jelek alapján megállapításra kerül az aláírók választójogosultsága. Ha az aláírás hitelessége kérdéses, akkor a Országos Választási Bizottság az egyes aláírókat nyilatkoztathatja arról, hogy az aláírás sajátkezű-e.

Az Országos Választási Bizottság az aláírások hitelesítésre vonatkozó döntéséről tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés dönt a népszavazás elrendeléséről vagy annak elutasításáról. Ha a népszavazást elrendelik, az Országgyűlés határoz annak ügydöntő vagy véleményező jellegéről, továbbá a lebonyolítás költségvetési feltételeinek biztosításáról is. Az országos népszavazás napját a köztársasági elnök tűzi ki. A népszavazás időpontját a köztársasági elnöknek úgy kell meghatároznia, hogy sem a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23. és december 25–26.) sem pedig az azokat megelőző és követő napokon ne legyen szavazás.

 

Országos népi kezdeményezés

 

A népi kezdeményezés lényege az, hogy a választópolgárok az Országgyűlés napirendjére tűzethetnek olyan kérdést, amelyben a döntés joga az Országgyűlést illeti meg. A népi kezdeményezés tehát alapvetően eltér a népszavazás intézményétől, mivel csupán arra kötelezi az Országgyűlést, hogy meghatározott kérdést tárgyaljon meg. A népi kezdeményezést az OVB elnökénél kell benyújtani az Országgyűlés által megtárgyalandó kérdéssel és az aláírásgyűjtő-ív mintájával. Az OVB döntései ellen az Alkotmánybírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni. Az OVB által hitelesített aláírásgyűjtő-íven lehet megkezdeni az aláírásgyűjtést, amelyet legfeljebb 2 hónapig lehet folytatni. Ha az OVB által hitelesített aláírók száma eléri az 50 000-et, akkor a népi kezdeményezés tárgyát az Országgyűlés köteles napirendre tűzni.

 

Helyi népszavazás

 

Helyi népszavazást lehet kezdeményezni az önkormányzati képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, továbbá önkormányzati rendelet megerősítésére. Tiltott tárgynak minősül a helyi adóról, a költségvetésről, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési és személyi kérdésekről, továbbá a képviselő testület feloszlásának kimondásáról szóló szavazás.. Helyi népszavazást kezdeményezhet a települési képviselők meghatározott száma, az önkormányzat bizottsága, a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, továbbá az önkormányzat saját rendeletében meghatározott számú választópolgár (10–25%).

A helyi népszavazást a polgármesternél kell kezdeményezni és elrendeléséről, továbbá a szavazás napjáról (kitűzés) a képviselőtestület dönt. A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgároknak több mint a fele szavazott. A népszavazás eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Egy éven belül ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást nem lehet kitűzni. Az önkormányzati törvény a helyi népszavazásnak csak az alapvető kereteit határozza meg. Lényeges kérdésekben az önkormányzat saját rendelete intézkedhet. Minden önkormányzatnak kötelessége a helyi népszavazásról rendeletet alkotni, mert amíg ilyen rendelet nincs, helyi népszavazást kitűzni nem lehet.

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Választás

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023