VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A demokratikus jogállam

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít.

Seneca

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

61.

A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM

Írta Kolláth György, Horváth Zoltán, Legény Krisztián

Szerkesztette Kolláth György

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jogállamiság a napi joggyakorlatban

 

Másfél évtizeddel a rendszerváltozás után még ritka az, hogy a jogalkalmazó közhatóságok (főként a közigazgatási szervek, s a bíróságok) egyedi döntéseikben közvetlenül, főleg vagy csakis az Alkotmányra, mint (alap)törvényre utalva állapítanak meg jogot, kötelezettséget.

Bemutatjuk egy nevezetes ügynek a jog(állam)i keresztmetszetét és hivatkozásait, melyet a közbeszéd un. metrópernek titulált.

Tényállás: a Fővárosi Közgyűlés hosszabb ideje foglalkozott a 4. számú Dél-B-R Metró megépítésének tervével. E tárgyban határozatot hozott, és felhatalmazta a főpolgármestert, hogy az állami támogatásról tárgyalást folytasson a Kormánnyal. A Kormány a tervezett beruházás felőli elhatározását az 1027/1997. (III. 5.) számú határozatában juttatta kifejezésre: egyetért azzal, hogy a metróvonal első szakasza központi költségvetés által támogatott önkormányzati beruházás keretében épüljön meg.

A Kormány utóbb, az 1036/1998. (III. 27.) Korm. határozatával módosított tartalommal rendelkezett a beruházás támogatásáról. Hatályában fenntartotta az 1027/1997. (III. 5.) Korm. határozat 1. pontját, a költségviselés módjára és összegére vonatkozó rendelkezéseket (2-5. pont) azonban hatályon kívül helyezte.

A pénzügyminiszter által képviselt alperes a felperessel és a beruházóval 1998. április 7-én megállapodást kötött. Ebben az alperes vállalta annak biztosítását, hogy a központi költségvetési hozzájárulás (23 000,7 MFt sajáterő-hozzájárulás és a felveendő 313 430 000 ECU bankhitel adósságszolgálati költségeinek mindenkori 60%-a) a beruházónak a Magyar Államkincstárnál vezetett projekt pénzügyi lebonyolítását szolgáló számláján rendelkezésre álljon. E megállapodás szerint az alperes vállalta azt is, hogy a hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy a beruházó a hitelszerződésben folyósítási feltételként vállalt kötelezettségének eleget tehessen.

Ugyanakkor (egy már másik) Kormány az 1999. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatban a beruházás támogatására előirányzatot nem terjesztett az Országgyűlés elé, a pénzügyminiszter pedig 1998. november 10-én levélben közölte a főpolgármesterrel, hogy a Kormány a beruházás támogatására többé nem lát lehetőséget. A Kormány az 1147/1998. (XI. 23.) számú határozatával hatályon kívül helyezte az 1027/1997. (III. 5.) Korm. határozat 1. pontját és az 1036/1998. (III. 27.) Korm. határozat egészét. Képviselői indítvány alapján az Országgyűlés megtárgyalta, és elvetette azt a törvényjavaslatot is, amely a beruházás támogatásának az 1999. évi költségvetésbe való felvételére irányult.

A felperes a pénzügyminiszter hivatkozott levelét felmondásnak tekintette, és a felmondás érvénytelenségének a megállapítása iránt az elsőfokú bíróságon pert indított. Az elsőfokú bíróság ítéletét – melyben az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperesnek a peres felek között 1998. április 7-én létrejött megállapodásra vonatkozó azonnali hatályú felmondásnak minősülő nyilatkozata érvénytelen – a másodfokú bíróság ítéletével helybenhagyta. A másodfokú bíróság az ítélete indokolásában kifejtette, hogy a perbeli megállapodás közigazgatási jegyeket is mutat, míg a polgári jelleg a felek egymás közötti viszonyára vonatkozik. A másodfokú bíróság – arra is tekintettel, hogy a beruházó nem közigazgatási szerv, és a szerződés tartalma nem alapul jogszabályon – azt a következtetést vonta le, hogy a felek közötti szerződés polgári jogi szerződésnek minősül.

A pénzügyminiszter 1999. július 2-án kelt levelében újólag értesítette a felperest, hogy a Metró esetleges megépítésével kapcsolatos kiadások tervezésénél ne számoljon a központi költségvetés forrásaival, az addig felmerült költségek tekintetében viszont kész az elszámolásra. A felperes a pénzügyminiszter levelét az 1998. április 7-én aláírt megállapodás teljesítése megtagadásaként értékelte, ezért ismételten keresettel fordult a bírósághoz.

Az elsőfokú bíróság ítéletében a felperes keresetének részben helyt adott. Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. felperesnek 26 578 940 000 Ft-ot és ennek az ítéletben írt részletezés szerinti kamatát.

A Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, és a felperes keresetét teljes egészében elutasította. A perben eljáró bíróság megállapította, hogy nem köti a korábbi jogerős ítéletben kifejtett jogi álláspont, amely szerint a felek polgári jogi szerződést kötöttek egymással.

A Legfelsőbb Bíróság még kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság elsősorban arra alapította döntését, hogy az állam a Ptk. 28. §-a értelmében jogi személy, és mint ilyen polgári jogi jellegű (vagyoni viszonyokat rendező) szerződést kötött, a vállalt szerződési kötelezettség pedig kikényszeríthető. A felhívott jogszabályhely az államot, mint a vagyoni jogviszonyok alanyát minősíti jogi személynek. Az államot azonban vagyoni jogviszonyai terén nem illeti meg korlátlan autonómia, az állam nem rendelkezhet szabadon a vagyonával, ezért polgári jogi jogviszonyokat csak a reá vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hozhat létre. Az állam vagyoni viszonyai két fő területre koncentrálódnak: a költségvetési bevételek felhasználására és a tulajdonában lévő vagyontárgyak (köztük különösen a kincstári vagyon) feletti rendelkezésre. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az állam az adófizetők pénzét használja fel, ezért tevékenységében szigorú garanciák szükségesek. A közpénzügyek (közbevételek és kiadások) tehát nem az állami szervezetrendszer fenntartásának belső ügyét jelentik, hanem a magánautonómia határait jelölik meg.

A Legfelsőbb Bíróság a felek megállapodásának a minősítése tárgyában kifejtette, hogy a szóban forgó ügyben nem központi költségvetési beruházásról, hanem központi költségvetésből támogatott önkormányzati beruházásról van szó, amely támogatásának elhatározása az Országgyűlés törvényalkotási jogkörébe tartozik. Az tehát, hogy a pénzügyminiszter által képviselt állam, a Kormány vagy valamely költségvetési szerv polgári jogi szerződéssel vállaljon támogatási kötelezettséget, fogalmilag kizárt. Következik ez az Áht. bevezető rendelkezéséből is, amely azt a célt tűzte ki, hogy a jogállamiság követelményeinek megfelelően teremtse meg a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a jogállamiság követelményével ellentétes lenne, ha a Kormány a költségvetési bevételekből saját elhatározásából – az Országgyűlés megkerülésével – támogathatna önkormányzatokat, társadalmi vagy gazdálkodó szervezeteket, alapítványokat stb.

A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint a felek megállapodásában az alperes annak biztosítására vállalt kötelezettséget, hogy a támogatás tárgyát képező sajáterő-hozzájárulás és az adósságszolgálat mindenkori költségei 60%-a a beruházó részére a központi költségvetésből az Államkincstárnál vezetett projektszámlán rendelkezésre álljon. Azt pedig, hogy a támogatás összege a projektszámlára kerüljön, az Áht. szerint úgy tudta volna biztosítani, hogy a Kormány a támogatást a költségvetési törvényjavaslatba felveszi, majd azt az Országgyűlés törvényhozási jogkörében elfogadja. A törvényjavaslat előterjesztése azonban a Kormány közigazgatási jogcselekménye. A törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása és elfogadása tekintetében pedig a Kormány csak politikai tevékenységet végezhetett volna. A Polgári Törvénykönyv – annak 1. §-ából kitűnően – az árugazdaság vagyoni viszonyait szabályozza, a polgári jog azoknak a jogviszonyoknak az összessége, amelyek a természetes és jogi személyek vagyoni viszonyait rendezik. A közigazgatási jogi és politikai tevékenység azonban nem a polgári jog körébe tartozik, következésképpen sem közigazgatási, közhatalmi jogcselekmények végzésére, sem politikai aktivitásra vonatkozó akaratnyilvánítás polgári jogi szerződés tárgya nem lehet.

A Legfelsőbb Bíróság, mint másodfokú bíróság rámutatott arra, hogy az elsőfokú ítélet indokai is tévesek, mert a bíróság a megállapodást elsősorban polgári jogi jellegűnek fogta fel. A központi költségvetésből történő támogatásra azonban polgári jogi kötelezettséget nem lehet vállalni; ilyen kötelezettség teljesítése egyébként sem kényszeríthető ki.

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

KVÍZ

Európai Unió

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023