VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Kalevala

Elias Lönnrot | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Így tanúltam, így hallottam, én is így mondom a mondát:

magától száll ránk az éjjel, magától virrad a nappal,

magától született Vejnő, dicső dalos mindörökké,

áldott Ilmatár anyától, levegőég leányától.

Kalevala

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

Kalevala

és

Elias Lönnrot

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

az Pinterest-en.

 

   

 

   

 

Még a Kalevaláról...

Domokos Péter: A Kalevala nálunk és nyelvroko-nainknál

Tolkien és a Kalevala

A Kalevala Kórus

A Kalevala 150 éve  

A Kalevala és a Thália Színház  

Élet, rontások és gyógyítás a Kalevalában  

Kalevala diákelõadásban

 

 

Talán Elias Lönnrot volt a legtitokzatosabb a 19. század nagy alakjai közül: magánemberként szerényen, egyszerûen, csaknem alázatosan élt,  úgy viselkedett és öltözködött, mint a legközönségesebb paraszt, ám intellektuálisan kora mûveltségének csúcsán állt. Hihetetlen mennyiségû munkát végzett el, és több tudomány terén is kitûnt. A Kalevala és a Kanteletar publikálójaként olyannyira munkája árnyékában maradt, hogy sokáig mindkét mûvét eredeti, hamisítatlan népköltészeti alkotásnak hitték, noha a kérdés korántsem volt ilyen egyszerû. Lönnrot személyiségének kettõsségeit és a róla elterjedt, szerepváltási hajlamairól árulkodó anekdotákat vizsgálva Rafael Koskimies irodalomtörténész arra az eredményre jutott,hogy e mögött a viselkedés mögött erõs öntudat rejtõzik:Lönnrot tisztában volt saját  értékeivel, de mindenekelõtt munkája hatalmas jelentõségével, csak mindezt titokban akarta tartani. Elias Lönnrot (1802-1884) népköltészeti alkotások gyûjtõje és a Kalevala összeállítója volt.  Ez  már önmagában is elegendõ lenne egy életmûhöz, de Lönnrot emellett orvos, nyelvész, egyetemi tanár és népmûvelõ is volt.

Sammattiban született, egy falusi szabó gyermekeként.Szegénységük ellenére kijárta az elemi és a középiskolát, ha bár néha maga is szabóságból tartotta fenn magát.  Runeberggel és Snellmannal egy idõben kezdte el egyetemi tanul mányait. 1828-ban, az egyetem elvégzése után indult el elsõ gyûjtõútjára, amelyet még 10 követett,  nagyrészt a határ túloldalán lévõ Karjalába. Közben befejezte orvosi tanulmányait, a népi gyógymódok tanából doktorált, és 1833-52 között  Kajaaniban mûködött körorvosként.  Mindenezeken kívül újságíróként is dolgozott:  1835-ben  õ alapította a Mehiläinen nevû folyóiratot, és segített többek között Runebergnek a  Helsinfors Morgonblad, Snelmannak a Saima és a Litteraturblad címû újságok szerkesztésében. 1852-ben finn nyelvészetbõl is ledoktorált. 1853-62 között a helsinki egyetem finn nyelv professzoraként dolgozott. Õ tartotta az elsõ finn nyelvû elõadást az egyetemen. Korábban tett már nyelvészeti gyûjtõutakat is,ahol elsõsorban a rokon nyelveket, fõként a lappot kutatta.A finn nyelv megújítójaként tevékenységes szavakkal kifejezhetetlen,  az õ érdemébõl az ún. "nyelvjárások háborúja" ésszerû módon ért véget: a régi irodalmi nyelv javarészt nyugati finn szerkezetét nem rombolták le,  hanem keleti nyelvjárási elemekkel gazdagították, elsõsorban a szókincs terén.Új szavak megalkotójaként is fontos szerepet töltött be. Nyelvészeti munkásságának egyik fõ műve a Finn-svéd szótár (Suomalais-ruotsalainen sanakirja, 1866-1880). Nyugdíjas éveit Sammattiban töltötte, továbbra is aktívan dolgozva, s még 80 évesen is jelentõs mûveket jelentetett meg.

Lönnrot munkássága hihetetlenül gazdag.A Runokokous Väinämösestä(1833) címû mûvét a Kalevala elsõ verziójának lehet tekinteni. A Vanha Kalevala (Régi Kalevala) 1835- ben jelent meg, az új, közel kétszeresére bõvített Uusi Kalevala (Új Kalevala) pedig 1849-ben. A kettõ között eltelt idõszakban jelentette meg a lírikus dalok gyûjteményét, a Kanteletart (1840-41). Lönnrotnak a Kalevala összeállításánál betöltött szerepénél szükséges kiemelni, hogy bár az eposz eredeti népköltészeti anyagot tartalmaz, összességében a mû mégis Lönnrot eredménye. A Kalevala a legismertebb finn könyv a világon, eddig 46 nyelvre fordították le. Az eposznak 5 teljes magyar fordítása van: Barna Ferdinánd (1871), Vikár Béla (1909), Nagy Kálmán(1972), Rácz István (1976), Szente Imre (1987). Lönnrot tiszteletére nem vonnak fel külön zászlót Finnországban, a Kalevala napját (február 28., amikor Lönnrot ellátta kézjegyével a Kalevala elsõ változatának elõszavát) azonban zászlós ünnep országszerte. Ez jól illik Lönnrot szerény természetéhez, hiszen mindig is azt tartotta, hogy művei fontosabbak és értékesebbek, mint õ maga. 

(Forrás: Maticsák Sándor (szerk.): Ki kicsoda Finnországban, 1999)

 

 

 

   

 

   
   

 

Kosztolányi Dezsõ mondta a Kalevaláról: „...A Kalevala tanulsága, kicsengése, bölcselete is közel van hozzánk. Népkönyvvé kellene tennünk, szellemiségünk és irodalmi mûveltségünk gerincévé, az iskolákban kellene olvas tatnunk és fejbõl tanultatnunk verseit.  Az õsember ott az idõk hajnalán találkozik  a maival, aki a mûveltség legmagasabb ormára hágott. Íme, egy eposz, mely ízig-vérig népi és lírai, akár mi, s íme, egy eposz - az egyet len az egész világon-, melynek szemlélete mûvészetközpontú, irodalomközpontú.Ha hódolni akarunk Suominak, testvéreink országának, mondjuk ezt: "Dalból született". A költõ - amint a Kalevala hirdeti - "a versek fája" és kezdet kezdete. Az ige teremtoerõ. A képzelet csodatevõ. A dal pedig mindenható. Ez a Kalevala igazi értelme.”

 

   
   

 

Nagy Kálmán Kalevala-fordításának címlapja (1972)

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)

A legismertebb finn képzõmûvész. Munkái közül mindenekelõtt a századforduló finn nemzeti romantikájának jelentõs részét alkotó Kalevala-illusztrációk jutnak eszünkbe. Sokoldalú mun-kásságába nem csak festmények tartoznak, hanem grafikák és iparmûvészeti alkotások is. Rajzolni a Finn Mûvészeti Egylet (Suomen Taideyhdistys) rajziskolájában, majd Párizsban tanult. 1892-ben Észak-Karjalába utazott nászútra, s a születõ karelializmus egyik fontos kezdeményezõjévé vált. (A karelializmus mozgalmának vezéralakjai azon mûvészek voltak, akik az eredeti finn identitást a romlatlan Karjalában, a finn népköltészet szülõhelyén keresték.) 1895-ben a Gallen-Kallela család a közép-finnországbeli Ruovesibe költözött, ahol felépítették a Kalela nevû villát. Gallen-Kallela itt készítette el legjelentõsebb munkáit. A Sammon puolustus (A sampo megvédése, 1896) címûfestényével kezdõdik Gallen-Kallela ismertebb szimbolista, nemzeti romantikus Kalevala-munkássága, melyet többek között a Lemminkäisen äiti (Lemminkäinen anyja) címû festmény is képvisel. A Kullervon kirous (Kullervo átka) az elõzõeknél reálisabb stílusban készült. Az 1900-as párizsi világkiállításon nagy sikert arató finn pavilon Kalevala-témájú freskóit Gallen-Kallela készítette. Ezeket az 1920-as években kissé átalakítva újrafestette ezt a Nemzeti Múzeum elõcsarnokába. Gallen-Kallela munkásságába a Kalevala mellett más témák is beletartoztak, többek között tájképek és portrék is. Az elõbb említettektõl igen távol állnak az afrikai idõk festényei, ezek színei vakítóan izzanak, stílusuk felszabadult, formáik szabadabbak. Könyvillusztrációi közül jelentõsek a Seitsemän veljestä  (1907, magyarul: A hét testvér),  és az ún. Koru-Kalevala (1922) képei. Gallen-Kallelának sok magyar barátja, ismerõse volt. 1908-ben sikeres kiállítása volt a Szépmûvészeti Múzeumban, s vendégként is hosszú idõt töltött Magyarországon  és  Erdélyben.  Õ illusztrálta  Vikár  Béla  Kalevala- fordítását  is (1935). Gallen-Kallela tiszteletére Magyarországon is emeltek szobrot: emlékmûve A Duna-part budai oldalán áll. 

Maticsák Sándor (szerk.): Ki kicsoda Finnországban, 1999

 

 

 

 

 

 

 

 


       

 

Akseli Gallen-Kallela

Kalevala-képei 

 

 

Kullervo átka

 

 

 

Lemminkäinen anyja

 

Aino

 

Kullervo elindul a háborúba

 

Lemminkäinen

 

A sampo kovácsolása

 

 

 

  

TREND-VÁLTÓ

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

A teljes foglalkoztatottság

A nagyválság

Tehetség és intelligencia

Új járványok

Számítógépes modellek

A számok világa

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Nagy Hermész Enciklopédia

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Aranykor

21. század

Vaskor

20. század

19. század

Bronzkor

Az élvezetek

Alapítsunk könyvesfalut!

Humor

Politikai kreativitás

Politikai gyilkosságok

Összeesküvés-elméletek

Ludens

Szudoku

Szex

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

X

Hirdetés X

 

Szolgáltatásaink

Alkotói és kreatív szolgáltatások, ötletek, megoldások, cégnév, szlogen, mottó megalkotása, céges évkönyv, lexikon, fogalomtár, naptár készítése

Kiadói szolgáltatások, szerkesztés, lektorálás, korrektúrázás, fordítás, bérkiadás, kiadói tanácsadás

Kommunikációs szolgáltatások, szupervízió, vevőszolgálat, használati útmutató, kommunikációs tanácsadás

Honlap-készítés, honlap-tanácsadás, közreműködés szervezetek honlapjának elkészítésében, fejlesztésében, értékelésében

Dinamikus (matematikai) modellezés, prognózisok, problémamegoldás, innováció, stratégia

Tanulmányok készítése, közvetítése, internetkutatás

Etikai tanácsadás, társadalmi felelősségvállalás

Szakértők közvetítése

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019