VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Változó Világ Mozgalom

 

   
A mozgalom legújabb javaslatai
   

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

 

Az iskola a társadalom anyaméhe. De ez a fontos és bonyolult szervezet immár hosszú ideje ki van szolgáltatva hatalmi, gazdasági, politikai és ideológiai érdekeknek.

Bármilyen jogi környezetet is improvizáljon az éppen uralkodó kormányzat, az iskolai életet a tantestület, a diákközösség, a szülői közösség, a település, az állam és – ha van ilyen – a fenntartó együttesen határozza meg. Nem mindegy, hogy ezek a résztvevők milyen súllyal és milyen hozzáállással vesznek részt ebben a közös felelősségben, de fontos tudni, hogy ebben nem mindent döntenek el a jobb-rosszabb törvények. Ha gyenge, tudatlan, széthúzó a szülői közösség, hiába ruházná fel komoly jogosítványokkal a törvény, és fordítva, ha erős, kezdeményező és művelt, nagyszerű dolgokra lenne képes, még egy rossz autoriter törvény mellett is.

Igen, lehet, és kell harcolni jobb, progresszív iskolareformért, de erre várni a helyi cselekvéssel nem szabad. A Változó Világ Mozgalom a minden területen, közigazgatásban, oktatásban, egészségügyben, kultúrában stb. és minden szinten érvényesülő kooperatív önigazgatást tartja helyesnek. De ezt nem lehet várni ajándékba a politikától, ezt gyakorolni kell a gyakorlatban, bátran, elszántan, okosan.

És közben végig a tanuló gyermekek érdekeit kell szem előtt tartani. Rémisztő és lázító az a törekvés, hogy az iskola anyaméh helyett embergyárrá váljék, olcsón olcsó és fegyelmezett munkaerőt termeljen egy új süttetésű tőke uralta munkatársadalom számára. A bigottság és a rendpártiság már rendőri kísérettel próbál berendezkedni az iskolákba, rátelepszik a gyerekek egész napjára, egy központból irányítva mindent.

Valóságos oktatási és nevelési forradalomra van szükség, és ehhez alig ha lenne jobb iránymutatás, mint a Változó Világ Mozgalom jelszava: Tudás, közösség, öröm!

2013. szeptember 4.

Változó Világ Mozgalom 

     

 

  

 

 

 

Változó Világ Klub

 

Társadalmi hibabejelentő

 

UNICEF

 

 

 

 

 

 

   
A mozgalom küldetése
 

 

 

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

A Változó Világ Mozgalom (VVM) küldetése munkálkodni a következő feladatokon:

- értsük meg jobban a világot, amelyben élünk;

- emlékezzünk mindazokra a fontos célokra, nemes eszményekre, amelyek vezérelték az emberi szellemet az évezredek során;

- fogalmazzuk meg világosan a mai nemzedékek megújuló közös céljait, e nemzedékekre háruló feladatokat;

- szabadítsunk fel több erőt a közös célok eléréséhez.

 

A mozgalom az emberiségben összegyülemlett hatalmas tudás iránt  tiszteletet, őszinte alázatot táplál, de fontosnak tartja az újítást is.

Számára fő támasz a VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozat és internetportál, ugyanakkor szükségesnek és fontosnak tartja, hogy valóságos mozgalomként fejlődjön, egyre többet tegyen, felelősséggel kihasználva a rendelkezésre álló lehetőségeket, és éberen őrködve függetlenségén és önállóságán.

A mozgalom fel van készülve számtalan kihívásra, amelyekre legtöbbször újszerű válaszokat kell adnia. Ebben fontos szerepet játszik a Változó Világ Klub.

A mozgalom meggyőződése összecseng Ray Bradbury szavaival: „Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.”

A mozgalom nyílt kapukkal fogadja a gondolkodó emberek érdeklődését, a gondolkodó és tenni akaró emberek csatlakozását.

   

 

  

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 68.

1949

 K     R     M 

 

 

 

 

 
   
A mozgalom jelszava
 

   

 

Tudás, közösség, öröm

 

Tudjátok: a tudás a létezés hatalma, a közösség a létezés erkölcse, az öröm a létezés értelme! Az öröm a létezés csodája. Örömtelivé és széppé teszi életünket, egyben tanít és megerősít. De az öncélú örömszerzés vész. A kisebb tévelygés olyan, mintha édes gyümölcs helyett cukrot kanalaznánk. A nagyobb bűnök pusztulásba taszíthatnak. Ha drogról van szó: magunkat taszítjuk pusztulásba. Ha hatalomról és kapzsi gazdagságról: az egész világot taszítjuk nyomorba, veszélybe. Az igazi öröm az élet íze, jelzi emberi mivoltunkat, ezért – különösen nagyobb távra – visszatekintve kiolvashatjuk a történelem üzenetét: jó úton haladunk-e.

 

   
   
A mozgalom üzenetei
 

 

  

 

 

 

 

Néhány fontosabb felhívás:

A munka, igazságos elosztása és megbecsülése

Erőszakmentes világért

Atomfegyvermentes világért

A nemzet új útja

Világkormány

Szerződésekkel bástyázzuk körbe a társadalmat!

Új demokrácia-modell!

Új választási rendszer

A költségvetés alapelvei

A cigányság integrációja

A lakhatás joga

A büntetőjog humanizálásáért

Az Európai Unió intézményi válsága

Európa soknyelvűsége

Július 14., az Európai Unió legszebb közös ünnepe

Közös európai légierő

Svájc befogadása az Európai Unióba

A felhívások teljes listája:

Felhívások

   

   
   
Magyarország 1990-2010
 

   

 

1. A magyar társadalom, mint sok más helyi társadalom nehéz, növekvő megpróbáltatásokkal és fenyegető bizonytalanságokkal terhes időszakot él át.

2. Ezt sokan tapasztaljuk – sokszor saját bőrünkön, de a problémák súlyát és jellegét, helyzetünk okait és perspektíváit nem látjuk világosan. A megértést nehezíti a minden irányból harsogó és zömében kritikátlan kritika. A helyzet jó meghatározása pedig fontos és sürgető feladat. Ennek érdekében elkerülhetetlen a kritikátlan, sokszor demagóg kritika elvetése, bármennyire is hálátlan ez a társadalmi támogatottság szempontjából. A kritikátlan kritika helyett a társadalomtudományi elemzés legjobb hagyományait kell feltámasztani.

3. A számos tévedés egyike az a feltételezés, amely szerint olyan mély válságba kerültünk volna, amelyből most már mindenképpen, majdhogynem törvényszerűen ki kell, és ki lehet vergődni. Ezzel szemben egy olyan rossz pályán mozgunk, amelyen kisebb és nagyobb válságok végeláthatatlan sora vár ránk. Helyzetünk viszont akkor is méltatlan és dicstelen, ha éppen nem válság dúl, hanem reform vagy konjunktúra szédíti a közvélemény-formálók hiszékeny közönségét.

4. A baj valójában globális, de következményei különbözőképpen oszlanak el a világon, jelentős helyi különbségek alakulnak ki. Nekünk itt és most saját feladatainkra kell koncentrálni, felelősen kell gazdálkodni nemzeti kapacitásainkkal. Hiba lenne a világ megváltására, a globális problémák globális megoldására törekedni. De az is hiba lenne, ha önző és rövidlátó módon alakítanánk nemzeti stratégiánkat. A nemzetiszocializmusnál már csak a nemzeti nacionalizmus rosszabb.

5. Magyarországon most nem kedvezőek a körülmények egy jelentős fordulathoz, de annak lehetősége nincs kizárva. Ehhez a legfontosabb előfeltétel annak a történelmi előnynek a feltámasztása lenne, amelyre a magyar társadalom szorgos és alkotó munkával, komoly áldozatok árán szert tett a 20. század második felében.

6. A pozitív fordulat egyik legkomolyabb akadálya a mostani társadalmi elit alkalmatlansága. Azt radikálisan lecserélni illúzió, de egy új mozgalom megjelenése hozzájárulhat egy jelentős átrendeződéshez és megtisztuláshoz. A legfontosabb az lenne, hogy maga az új mozgalom hosszú távon megőrizze tisztaságát és alkalmasságát.

7. A pozitív fordulat másik legkomolyabb akadálya a magyar társadalmat ma jellemző eszmei-szellemi zűrzavar.

8. Nincs pozitív fordulat a munka és a tőke egyidejű elismerése és megbecsülése nélkül, azok korrekt, értékteremtő szövetsége nélkül.

9. Nincs pozitív fordulat, ha a munka és a tőke nem fogadja el a társadalmi érdek autonómiáját, amelyet a tudásnak, ezen belül legkövetkezetesebben az új mozgalomnak kellene képviselnie.

10. Az új mozgalomhoz új eszmék, új formák, új emberek kellenek, de egyúttal szükséges a legjobb nemzeti és európai hagyományok feltámasztása. Különösen az antik kor, a reneszánsz, a felvilágosodás, a polgári és a proletár forradalmak nagyszerű eszményeit, a modern kor ember- és társadalomtudományi eredményeit kell vállalni, és tovább menni az általuk megjelölt irányban.

Budapest, 2008. március

   

   
         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023