VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

A büntetőjog humanizálása

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Az emberek többsége rossz.

Priénéi Biasz görög filozófus, az ókori hét bölcs egyike  i. e. 590 körül-530 körül)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

A büntetőjog humanizálása

 

   
Helyzetjelentés
   

 

 

Radio Ga-Ga –   

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

Etikai stúdió

 

Büntetés-végrehajtás

 

ICPA

 

 

Sajnos a büntetőjog humanizálása az elmúlt években nem ért el érdemi haladást.

A magyar kormányzat több alkalommal jelzett szándékot a helyzet javítására. Így mind a Gyurcsány-, illetve Bajnai-, mind az Orbán-kormány illetékesei tettek ilyen jellegű nyilatkozatokat, bizonyos óvatos kísérletek is történtek. Ugyanakkor a törvényalkotás és a kormányzás összességében a jogi szigorítások irányában tesznek folyamatosan jelentős lépéseket. Súlyosbodnak mind a szabadságvesztési tételek, mind a pénzbírságok. Különösen aggályos, hogy az egyre magasabb pénzbírságok alkalmasak a nehezebb helyzetben lévő családok és vállalkozások végzetes tönkretételére.

Különösen kirívó a magyar karhatalom antihumánus gyakorlata, például a bilincs és vezetőszíj indokolatlan, rendszerint politikai indíttatású alkalmazása.

A jelenlegi folyamatok ismeretében a prognózisunk sem lehet kedvező. A több éve elhúzódó gazdasági válság vége még nem látszik, ezzel szemben egyre jobban bekerülünk egy súlyos élelmezési válságba. Ez világszerte zavargásokhoz, helyi és regionális konfliktusokhoz, fennálló rendszerek megdöntéséhez vezethet el. Ilyen körülmények között a világ legtöbb országában pozíciókat veszíthetnek azok a haladó eszmék és erők, amelyek számára fontos a büntetőjog humanizálása, felülkerekedhetnek a retrográd rendpárti erők.

2011. február

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 61.

A demokratikus jogállam

 K     R     M 

 

 

Bírságbejelentő

Ezen az oldalon bejelentést tehet arról, ha a Kormány által irányított államigazgatási hatóságok mérlegelési jogkörükben az első alkalommal előforduló kis súlyú szabályszegések esetén Önnel szemben bírságot szabtak ki.
 

 

   
Húsvéti felhívás
 

 

 

 

 

 

 

A büntetőjog humanizálása jegyében helyes lenne feléleszteni a régi nevezetes bibliai hagyományt, a mai körülményeknek megfelelő formában. A Változó Világ Mozgalom azt javasolja, hogy minden évben Nagypénteken 100 elítéltet szabadon engedjenek, és 1000 elítéltnek csökkentsék a büntetését.

Erre ki kellene dolgozni egy megfelelő kiválasztási módszert, amely nem másol régi kétes hagyományokat, hanem valóban biztosítja az igazságosság és a társadalmi érdekek érvényesülését.

2011. Nagypéntek

Változó Világ Mozgalom

Ők megszívlelték a Változó Világ Mozgalom ajánlását!

Az ortodox Húsvét Nagypéntekjén Grúzia elnöke 170 elítéltnek kegyelmet adott, 30 elítélt büntetését megfelezte. A szabadulók még a nap folyamán elhagyták a börtönt. Javaslatokat a kegyelemre az elnök mellett működő kegyelmi bizottság, a grúz ügyészség és a patriarkátus tett. (2012. április 14.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Első felhívás
 

 

 

 

 

 

 

A büntetés társadalmi szükségszerűség. Annak módja és mértéke a társadalom fejlettségének függvénye, ezért folytonosan változik, fejlődik. Ugyanakkor a büntetés hagyomány, mély és erős gyökerekkel. Ezért rendszerint jobban megfelel a barbárabb múltnak, mint a civilizáltabb jövőnek.
Ma már a halálbüntetést a legtöbb civilizált ország elveti, és ennél is nagyobb egyetértés kíséri a megcsonkítás, a kínzás, a testi fenyítés elvetését. Ugyanakkor még ma is sokan követelik a büntetések szigorítását, egyesek még a halálbüntetés visszaállítását is.

Ide tartozik a gyerekek, a fiatalok, de bizonyos mértékben a felnőttek nevelésében alkalmazott nem büntetőjogi büntetések gyakorlata is. Ebben szintén jelentős változás állt be, bár eléggé ellenmondásos módon. Régen az apának jogában állt a gyerekét megölni, a testi fenyítés pedig már-már megkövetelt eleme volt a szükségszerű nevelési szigornak. Fenyítési joga volt a nevelőnek, tanítónak. Ma ezen a téren létezik egy sok országban uralkodó szélsőséges nevelési liberalizmus, amely a nevelési büntetést szinte teljes egészében elveti, ugyanakkor társadalom és hatóság egyaránt elkeserítő módon tűri a családon belüli testi, lelki és szexuális erőszakkal szemben.

El kell törölni az életfogytiglani börtönbüntetést, amely a halálbüntetésnek egy lassú, kegyetlen formája. A börtönbüntetéseknek felső határt kellene szabni. Ennek legmegfelelőbb mértéke a 20 év. De a jognak még így is biztosítania kell minden elítéltnek az esélyt, hogy még életében visszanyeri a szabadságát. Ezért a börtönbüntetés időtartama nem haladhatná meg az elítélt várható hátralévő éveinek 80%-át.

Radikálisan vissza kell szorítani a börtönbüntetés alkalmazását. Egy évnél hosszabb időre csak a visszaeső erőszakos bűnözőket kellene ítélni.

Nagyobb szerepet kellene biztosítani az anyagi büntetésnek, de eközben kerülni kellene az elítélt és családjának anyagi ellehetetlenítését. A körülményekhez igazodó pénzbírság, kárenyhítő járadék, a normális lakhatást és munkavégzést nem érintő részleges vagyonelkobzás lenne indokolt.

A legnagyobb változást a korrekciós, átnevelő hatás biztosításában kellene elérni. A börtönbüntetés teljes időszakának a lehető legintenzívebb átnevelést kellene szolgálnia, a legmodernebb pedagógiai és pszichológiai eszközökkel. Hasonlóképpen gondoskodni kellene megfelelő korrekciós és nevelő programról minden olyan bűncselekmény és szabálysértés esetében is, amely nem jár börtönbüntetéssel.

A kárenyhítési és átnevelési elvek egy fontos kiegészítő formája a speciális átnevelő és a közhasznú munka.

A büntetési eszközök jóval szélesebb skáláját kellene kialakítani: bizonyos jogok, szakmák gyakorlásának korlátozása, lakhely-kijelölés stb.

A börtönbüntetések és általában a szigorú büntetési formák drasztikus korlátozásával egy időben radikálisan kellene megnövelni a büntetett előélet, és általában a „szociális profil” jelentőségét, hatókörét, elévülési idejét, nyilvánosságát. Speciális szabályokat kellene kialakítani a kisebb súlyú, nehezen kideríthető és bizonyítható jogsértési vélelmezések (feljelentések) kezelésére. A hatóságokat ésszerű körben mentesíteni kellene az ilyen esetek kezelésének-nyomozásának kötelezettsége alól, és az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása mellett, ezeket a vélelmezéseket szükséges volna gyűjteni, és bizonyos törvényi feltételek mellett figyelembe venni.

Külön és gondosan kellene szankcionálni és számon tartani az aszociális, álságos, csalárd és hazug magatartást. A társadalomnak létérdeke az erkölcs, az etika. Ezért a büntetőjognak és a büntetési gyakorlatnak kiemelkedően erkölcsösnek és etikusnak kell lennie.

Önpusztító hatása lenne, ha a társadalom éppen az emberi jellem formálódásának legfontosabb időszakában büntetlenséget, büntetőjogi vákuumot hagyna meg. Már a 4-5 éves gyereket hatásosan és ünnepélyesen be kell avatni a felelősségviselésbe, a büntethetőségbe. Innentől kezdve a felnőtté válás végső pillanatáig szabályozni kell a fiatalok speciális büntetőjogát. Ez természetes módon elsősorban a szülő vagy gyám joga és kötelessége, másodsorban a nevelőé, harmadsorban pedig különféle szakosított hatóságoké. Ezen a téren fontos lenne, hogy a büntetés kiszabásának világos és hatásos menete, rituáléja legyen.

A büntetés semmi, az átnevelés minden.

Budapest, 2008. szeptember

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Személyes weblapok, blogok
 

 

 

 

 

Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés: pro és kontra

 

 

Alapítványok és más közhasznú szervezetek egy jobb világért

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019