VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A görög mitológia istenei és isteni lényei

Mitológia | Ókor | Történelem | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az új templomokat ledönteném, hogy értetek küzdjek, régi istenek…

Byron, George Gordon Noel, Lord, angol költő (1788-1824)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

A GÖRÖG ISTENEK

A görög istenek és isteni lények kisenciklopédiája

G

  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 

 

Szex-öröm-erotika

 

Mitológia

 

Greek Mithology Link

 

VÁLTOZÓ VILÁG 1.

Élő vallások

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

Gaia: Khaosz leánya, Erebosz, Nüx és Tartarosz testvére, a Föld istennője. Önmagától szülte Uranoszt, Pontoszt és a hegyeket, utóbbiakkal együtt az Oreiászokat. Pontosztól Thaumaszt, Phorküszt, Néreuszt, Eurübiát, és Kétót szülte. Uranosz később férje lett, akitől elsőnek a Hekatonkheireket szülte, akiknek egyenként ötven fejük és száz karjuk volt. Mikor Uranosz meglátta őket elborzadt látásuktól, és a Tartaroszba vetette mindnyájukat. Ezután megszülettek a Küklópszok, ezek is hárman voltak, azonban nekik csak egyetlen szemük volt a homlokuk közepén. Uranosz őket is bilincsbe verte. Majd megszülettek a Titánok és a Titaniszok. Gaia utolsó fiait fellázította Uranosz ellen, amiért első gyermekeit fogságban tartotta. Tervének végrehajtásában legfőképpen Kronosz vett részt a többi Titánnal együtt, csak Ókeánosz nem vállalt részt az összeesküvésből. Kronosz megcsonkította Uranoszt, akinek lehulló vére egyesült Gaiával aki így megszülte az Erinnüszeket, a Meliászokat, valamint később a Gigászokat. Azonban Kronosz is zsarnokul uralkodott és ő is rabságban tartotta bátyjait, félve erejüktől. Ekkor Gaia unokáját Zeuszt támogatva megint lázadást szított, s Zeusznak a Hekatonkheirek és a Küklópszok megnyerésével sikerült legyőznie atyját Kronoszt és azokat a Titánokat akik ellene voltak, és a Tartaroszba zárta őket. Ekkor Gaia fiai a Titánok sorsát sajnálva megszülte a Gigászokat, és Zeusz ellen uszította őket, de az istenek győzedelmeskedtek felettük, majd Tartarosszal egyesülve megszülte legerősebb gyermekét Tüphónt és annak nővérét Delphünét. Tüphón is az istenek ellen tört, de Zeusz őt is legyőzte és az Etna hegyét dobta rá. Ezután Gaia soha többé nem keltett zendülést az Olümposz istenei ellen. Állandó jelzője: Szélesmellű.

Galáneia: Néreusz és Dórisz leánya, Néreisz, a szélcsendet megszemélyesítő és adományozó tengeristennő.

Galateia: Néreusz és Dórisz leánya, Néreisz. A szépséges Néreiszre szemet vetett a vad Polüphémosz küklópsz, azonban a lány a szép, ifjú, Akiszt szerette. Egyszer a pár a tengerparton sétált, amikor megpillantotta őket Polüphémosz. A küklópsz szörnyű haragra gerjedt, és óriási sziklát dobott rájuk. Galateia a tengerbe ugorva menekült, de Akiszt leterítette a csapás. A szikla alól kiszivárgó vérét Galateia folyóvá változtatta és a fiút mint a folyó istenét életre keltette.

Gamosz: A lakodalom istennője, Aphrodité és Hümenaiosz kísérője és társnője.

 

ZEUSZ FELESÉGE

Héra istennő feljegyzései a szerelemről

…A görög istenek valóban jó barátságban éltek a földiekkel. Halandó férfi istennőnek nemzette azt a héroszt, aki a görög akhájoknak a trójai háborút megnyerte, amely háború azért tört ki, mert egy másik halandó férfi nem a megfelelő istennőt jutalmazta Erisz aranyalmájával. Megesett, hogy egyetlen éjszaka két isten hált ugyanazzal a halandó asszonnyal. Sőt! Halandó férfi döntőbíráskodott magának az istenek királyának, Zeusznak és feleségének, Héra istenasszonynak abban a vitájában, hogy a szeretkezés vajon a férfinak vagy a nőnek nyújtja-e a nagyobb testi gyönyört…

Hát ezekről a dolgokról szólnak az istenek királynőjének, a férjéhez talán egyedül hűséges, s ami ennél is több, a csapodár férfi ágyába újra és újra szűzen befekvő Héra istennőnek – amúgy nagyon is emberi hangú – feljegyzései...

 

Ganümédész: Trósz és Kallirhoé fia, az istenek pohárnoka. Mikor Ganümédész egyszer nyájait legeltette az Ida hegyén, meglátta őt Zeusz. Megtetszett neki a szép ifjú, aki fekete hajával és elefántcsont fehér bőrével valóban csodálatraméltó volt. Zeusz vagy maga változott sassá, vagy madarát küldte csak, de tény, hogy az ifjút elragadta az Olümposzra és az istenek pohárnokává tette. Apjának, kárpótlásul fia elvesztéséért halhatatlan lovakat és egy arany szőlőtőkét küldött Hermésszel, aki biztosította fia jólétéről, és közölte, hogy az ifjú halhatatlanná vált.

Gérasz: Nüx fia, az öregség megszemélyesítője. Ő is be volt zárva abba a hombárba amelyet Epimétheusz őrzött, de Pandóra kiszabadította, így attól fogva az emberek megöregednek mielőtt rövid életük végére érnének.

Gérüóneusz: Khrüszaór és Kallirhoé Ókeánisz fia, deréktól felfelé három testű, három fejű, hat kezű óriás, aki Erütheia szigetén élt, míg Héraklész meg nem ölte, mivel urától Eurüsztheusztól azt a parancsot kapta, hogy lopja el Gérüóneusz marháit. Ezeket az állatokat Gérüóneusz Eurütión nevű óriás pásztorával és Orthosszal őriztette, akik ugyancsak Héraklész kezétől pusztultak el.

Gigászok: Kígyólábú óriások, akiket Gaia szült Uranosz vérétől megtermékenyülve, a thrákiai Phlegrában. Mikor megszülettek anyjuk Gaia az olümposzi istenek ellen uszította őket, mivel sajnálta a Titánokat, amiért azokat Zeusz a Tartaroszba zárta. A vad Gigászokat könnyű volt rávenni a harcra, az ostobák már kezükben érezték a győzelmet, s már előre tervezték hogyan fognak uralkodni a világon az istenek legyőzése után. Vezéreiknek a három legerősebb Gigászt Alküóneuszt, Porphüriónt és Eurümedónt választották, akik dölyfös, erőszakos viselkedésükkel kivívták az istenek ellenszenvét. Gaia biztosítani akarta fiai számára a győzelmet, ezért sebezhetetlenné tette őket az istenek fegyverei ellen, ám ekkor Héra azt jósolta, hogy a Gigászokat egy oroszlánbőrbe öltözött halandó segítségével lehet csak elpusztítani, Héraklészra célozva. Gaia - megtudva a jóslatot - ekkor olyan varázsfüvet próbált megszerezni fiai számára, amely, a halandók fegyvereivel szemben is biztosította volna védelmüket, de ez nem sikerült neki, mivel Zeusz keresztülhúzta számításait. Zeusz ugyanis megparancsolta, Héliosznak, Szelénének és Éósznak, hogy ne bocsássanak fényt a földre, Nüxöt pedig arra kérte, hogy borítsa sötétségbe a világot. Héraklész - Athéné támogatásával - a csillagok fényénél tapogatózva megkereste a sebezhetetlenné tévő füvet és - Gaiát megelőzve - leszakította. Ezalatt Zeusz az isteneket gyűlésbe hívta és felszólította őket, hogy vonuljanak harcba a Gigászok ellen. A Gigászoknak pedig Gaia jelt adott, azok rohamra indultak az Olümposz ellen és sziklákat kezdtek hajigálni az ég felé. Héraklész először Alküóneuszt vette célba, s lenyilazta. Holtan terült el, de azon nyomban fel is ugrott, hisz a végzet rendelése szerint szülőföldjén halhatatlan volt. Ekkor - Athéné tanácsára - Héraklész felnyalábolta Alküóneuszt és szülőföldjéről elhurcolva buzogányával agyoncsapta. Mikor ezt az istenek meglátták, felbuzdultak Héraklész sikerén és minden eszközükkel támadóik ellen vonultak. Először Arész hajtott kocsijával az óriások közé és vágtában nyársalta fel Pelóroszt, ott, ahol testéhez a két kígyótest kapcsolódott, így oltva ki mindhárom életét egyszerre. Mimasz - testvére halálát akarva megbosszulni - Lémnosz szigetét akarta felkapni és Arészhoz vágni, de Héphaisztosz - védve kedves szigetét - egy üstre való izzó fémmel forrázta le a vakmerő Gigászt. Hekaté fáklyáit használva perzselte halálra sorra a Gigászokat, Athéné pedig dárdájával szedte áldozatait, emellett pedig a pajzsára erősített Gorgó-főt mutatva dermesztette kővé az ellene törőket. Ezalatt jó pár Gigász sziklából egy magas halmot emelt, amelyről Porphürión felugrott az égbe. Héra ellene fordult, de dárdája nem talált célba, a Gigász rárontott és fojtogatni kezdte, de Erósz a májába lőtt nyilával a dühöt kéjvággyá változtatta és Porphürión meg akarta erőszakolni az istenek királynőjét, s már tépte is le róla a pompás ruhát, amikor Zeusz villámmal sújtotta a vakmerőt. Ephialtész birokra kelt Arésszal, s térdre kényszerítette, de Apollón a bal, Héraklész pedig a jobb szemét lőtte ki, így az a földre bukott. Dionüszosz párducok húzta kocsijával hajtott a támadók ellen és thürszoszával ütött le sokat közülük, többek között Eurütoszt. A két békeszerető istennő Hesztia és Démétér nem vettek részt a küzdelemben, csak kezüket tördelve álltak és kétségbeesetten figyelték a harcot. Közben az istenek egy cseppnyi szünetet sem engedtek a Gigászoknak. A tenger istenei - Poszeidón, Amphitrité, Ókeánosz, Téthüsz, Néreusz, Dórisz és Tritón - is az óriások ellen vonultak, az Erinnüszek ostoraikkal, a Moirák réz mozsártörőikkel kapcsolódtak be a küzdelembe, Rheia pedig oroszlánjait uszította a támadókra. A megrémült Gigászok menekülni kezdtek az istenek elől, de nem sok sikerrel: Athéné Szicília szigetét vágta Enkeládosz után Poszeidón pedig háromágú szigonyával tört le egy darabot Kósz szigetéből, s azzal teperte a tengerbe Polübotészt (így keletkezett Niszürosz kis szigete). A többi Gigász még megpróbálkozott egy utolsó ellenállással Bathosznál, de hiába. Hermész, Hádész láthatatlanná tévő sisakját kölcsönkérve ütötte agyon az óriásokat, Artemisz nyilaival pusztította őket, a Moirák Agriosz és Thoasz fejét szétverték mozsártörőikkel, emellett pedig Zeusz villámai, Athéné és Arész dárdája, Poszeidón szigonya, valamint Apollón és Héraklész nyilai vívták ki a diadalt. Ezzel a gigantomakhia véget ért, az istenek győzelmüknek örülve vonultak vissza palotájukba, hogy fáradalmaikat kipihenjék, de nem sokáig, hisz Gaia elkeseredésben Tartarosztól született legerősebb gyermekét Tüphónt kezdte el uszítani, hogy az is az Olümposz uralma ellen lázadjon.

Glaukosz: Poszeidón fia, tengeristen, a hajósok, a halászok és a búvárok oltalmazója. Apjától kapta ajándékba a jóslás tudományát, amit arra használt, hogy hírt adjon a halászoknak a halak tartózkodásáról, s a hajósoknak az időjárás alakulásáról.

Gorgók: Phorküsz és Kétó leányai, a Graiák, Ládón, Ekhidna és Thoósza testvérei. Hárman voltak, Szthenó, Eurüalé és Medusza. Míg az első kettő halhatatlannak született, addig Medusza halandó volt. Valamikor mindhárman szépek voltak, de Medusza egyik éjjel együtt hált Poszeidónnal Athéné egyik templomában, s ezért az istennő mérgében nagyfogú, fémszárnyú, vigyorgó pofájú, hosszú agyarú, lelapult orrú, viperahajú szörnyetegekké változtatta mindőjüket, akiknek tekintetétől az emberek kővé dermedtek. Amikor Perszeusz hős levágta Medusza fejét, a holttestből előugrottak Poszeidón gyermekei Pégaszosz, és Khrüszaór. Medusza fejét Athéné kapta meg, és pajzsára erősítette, amelytől az rémítő, lebírhatatlan fegyverré vált.

Graiák: Phorküsz és Kétó leányai, a Gorgók, Ládón, Ekhidna és Thoósza testvérei. Hárman voltak, Enüó, Pemphrédó, és Deinó. A távoli nyugaton éltek, ott, ahol Kiszthéné, a kövirózsák földje terült el. Hattyú-ember kombinációjú testük volt, már öregen, ősz hajjal, együttvéve egy szemmel és egy foggal születtek, s emiatt állandóan civakodtak, mert ha az egyiküknél volt a szem vagy a fog, akkor a másik kettő nem látott, vagy éhezett. Ők őrizték a Gorgókhoz vezető utat.

 

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

KVÍZ

Mitológia

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Görög mitológia

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Február 15

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Graves, Robert: Görög mítoszok I–II, 1970.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Homérosz: Íliász, 1981.

Homérosz: Odüsszeia, 1985.

Homéroszi himnuszok, 1981.

Kerényi Károly: Görög mitológia, 1977.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Petz György: Kérdések és válaszok a görög mitológiáról, 1974.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Román József: Zeusz, 1966.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Istenek ugyanis vannak, hiszen a róluk való tudásunk kézzelfogható. Amilyen formában azonban a tömeg őket hiszi, nincsenek; mert nem képzelik őket következetesen olyannak, amilyennek hiszik őket. Nem az tehát az istentelen, aki kiküszöböli a tömeg isteneit, hanem az, aki a tömeg hiedelmeit ráaggatja az istenekre. (Epikurosz)

Mondd meg, ki az istened, megmondom, ki vagy! (Szimeonov Todor)

   

   
         

 

Istennők a görög mitológiában

 

 

A görög mitológia

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023