VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A görög mitológia istenei és isteni lényei

Mitológia | Ókor | Történelem | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az új templomokat ledönteném, hogy értetek küzdjek, régi istenek…

Byron, George Gordon Noel, Lord, angol költő (1788-1824)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

A GÖRÖG ISTENEK

A görög istenek és isteni lények kisenciklopédiája

Z

  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 

 

Szex-öröm-erotika

 

Mitológia

 

Greek Mithology Link

 

VÁLTOZÓ VILÁG 1.

Élő vallások

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

Zélosz: Pallasz és Sztüx fia, Bié, Kratosz és Niké testvére, a hatalom megszemélyesítője. Zélosz nagyapjával, szüleivel és testvéreivel Zeuszt segítette a titanomakhiában, s mikor a harc a lázadók győzelmével végződött, Zeusz jutalmul kísérőjévé és testőrévé avatta.

Zephürosz: Asztraiosz és Éósz fia, Boreász Eurosz, Notosz, Phoszphórosz és valamennyi csillag testvére, a nyugati szél istene. Zephürosz volt a szelek között a legenyhébb, s a növények oltalmazójaként tisztelték, mivel csapadékot hozó isten volt. Elragadta Khlóriszt, Pierosz leányát, akit kérésére Zeusz istennői rangra emelt, míg ő a virágok feletti uralmat ajándékozta feleségének. Házasságukból született Karposz. Melléknevei: Hangosanzúgó, Zajos.

Zeusz: Kronosz és Rheia fia, Hesztia, Démétér, Héra, Hádész és Poszeidón testvére, a viharok, a mennydörgés és villámlás istene, az istenek királya, a legfőbb isten. Anyja Rheia a Lükaión-hegyén szülte Árkádiában, éjjel, titokban. Erre jó oka volt, mert férje minden addig született gyermeküket lenyelte, attól való félelmében, hogy valamelyikük megfosztja majd uralmától. Rheia tehát megszülte Zeuszt, megfürösztötte a Néda vizében, megszoptatta, majd átadta anyjának Gaiának, aki az újszülöttet Krétára vitte a Dikté-hegyre és rábízta a Meliászokra. Ezalatt Rheia egy pólyába csavart követ adott Kronosznak a gyermek helyett, aki azt azonnal le is nyelte, abban a hiszemben, hogy ismét megszabadult egy esetleges lázadótól. Ida, Adraszteia és Melissza pedig titokban nevelte a gyermeket egy mély barlangban lépes mézzel és Amaltheia tejével táplálva. Őrizetére a Kurészeket állították, akik, ha a gyermek elsírta magát, fegyvereikkel lármát csaptak, hogy elnyomják Zeusz hangját, nehogy Kronosz meghallja. Mikor Zeusz felserdült és megtudta testvérei sorsát, bosszúra szánta el magát. Felkereste az Ókeánosz partján élő Métiszt, aki azt tanácsolta neki, hogy keresse fel anyját Rheiát és kérje meg, hogy tegye Kronosz pohárnokává. Mikor ez megtörtént, Métisz növényekből préselt mérget adott Zeusznak, amit az apja poharába csempészett. Kronosz nagyot húzott az italból, majd kiokádta elnyelt gyermekeit. Zeusz nyíltan apja ellen fordult, kérte bátyjait, hogy támogassák a harcban, míg három nővérét Ókeánoszhoz és Téthüszhöz vitte, hogy azok vigyázzanak rájuk és viseljék gondjukat a harc végéig. Ezután hadat üzent Kronosznak, aki a segítségére siető Titánok támogatásával egészen az Olümposzig szorította vissza fiait, míg ő maga az Othrüsz-hegy csúcsán vert tanyát. Azonban egy idő elteltével a titánok között viszály tört ki és a Kronosz uralmával elégedetlenkedők Zeuszhoz pártoltak át, ezzel jelentősen javítva a lázadók helyzetén. A harc már tíz éve folyt, de egyik fél sem tudott győzelmet kivívni, mígnem Zeusz Gaia tanácsára felhozta a Tartaroszból a fogságba zárt Hekatonkheireket és Küklópszokat. A Küklópszok hálájuk jeléül Zeusznak villámokat, Poszeidónnak háromágú szigonyt, Hádésznak pedig láthatatlanná tévő sisakot kovácsoltak. Új szövetségesei és fegyverei segítségével végre döntő csapást mérhetett Kronoszra és támogatóira, apját megfosztotta hatalmától, a Titánokat a Tartaroszba záratta és magát nyilvánította legfőbb istenné. Hogy a hatalom miatt ne törjön ki viszály közötte és két bátyja között, azt javasolta, hogy osszák fel a világot. A kérdést sorshúzással döntötték el, Poszeidón a tengert, Hádész az Alvilágot, Zeusz pedig az eget kapta. Győzelme után elfoglalta székhelyét az Olümposzon, majd elindult, hogy méltó feleséget találjon magának. Hálásan emlékezett a segítőkész Métiszre és úgy gondolta, hogy megszerzi asszonyául a bölcs, mértékletes és nem kevésbé szép istennőt. Métisz lévén alacsonyabb rangú nem fogadta kitörő örömmel Zeusz közeledését és különböző alakokat öltve próbált menekülni kérője elől, azonban Zeusz utolérte és ezután már nem ellenkezett többé. Mikor Métisz teherbe esett, Zeuszt Gaia és Uranosz keresték fel, elmondták neki, hogy a végzet felettébb bölcs és erős gyermekeket ígér feleségének. Előbb egy leánya fog születni, aki bölcsesség dolgában felülmúlhatatlan lesz, majd pedig - ha ismét teherbe esik - egy fiút, ki erőben fogja túlszárnyalni apját és ledönti trónjáról. Zeusz mindenképpen meg akarta akadályozni az uralomváltás lehetőségét, s ezért asszonyát Gaia és Uranosz tanácsára ágyába csalta, majd mikor az elaludt hirtelen lenyelte. Métisz továbbélt Zeusz testében és bölcs tanácsokkal, jóslatokkal látta el urát, leányukat Pallasz Athénét Zeusz később saját fejéből szülte meg. Második feleségeként Themiszt választotta, aki ugyancsak okos és szép asszony volt. Házasságukból születtek a Hórák, Homonoia és Adikia. Zeusz ezután más istennőkkel is szerelmi viszonyra lépett: Mnémoszünével a Múzsákat, Dióné Ókeánisszal Aphroditét, Eurünomé Ókeánisszal a Khariszokat, Élektra Pleiásszal Iasziónt, Démétérrel Perszephónét és Iakkhoszt, Szelénével Pandiát, Erisszel pedig Átét és a Litákat nemzette. Ennyi szerelmi kaland után, megint felötlött benne a gondolat, hogy ismét törvényes feleséget keres magának. Ahogy bolyongott, hogy hozzá illő istennőt találjon, eljutott a Peloponnészoszon fekvő Argoliszba is. Itt meglátta szép és büszke nővérét Hérát, aki magányosan sétálgatott a Thornax-hegy tövében. Szerette volna elcsábítani, de tudta, hogy az erényes Héra úgysem állna kötélnek, ezért cselhez folyamodott. Hatalmas zivatart bocsátott a földre, Héra megindult a hegynek fölfelé és menedéket keresve húzódott meg a dúslombú fák alatt. Zeusz csak ezt a pillanatot várta, kakukknak álcázta magát, mint aki bőrig ázott a hirtelen jött zivatarban és reszketve, csapzottan szállt az istennő ölébe és Héra szíve megesett a madáron, köntösébe takarva melengetni kezdte. Ekkor viszont Zeusz hirtelen magára öltötte eredeti alakját és megpróbálta Hérát szeretőjévé tenni, de nővére erélyesen védekezett, s kérte, hogy ne tegye, már csak anyjuk miatt se. Zeusz erre ünnepélyesen megfogadta, hogy feleségül veszi és az istenek királynőjévé avatja. Héra elfogadta Zeusz ajánlatát és boldog szerelemben egyesültek. Zeusz feleségül vette nővérét, akivel Héphaisztoszt, Arészt, Hébét és Eileithüiát nemzette. Zeusz nagyon tisztelte asszonyát, kívánságait teljesítette, sokszor bizalmasan tanácskozott vele és a többi istentől is megkövetelte a feltétlen tiszteletet. Ha Héra belépett az Olümposz termeibe, az isteneknek felállva kellett üdvözölniük. Ennek ellenére Zeusz szívesen nézett más nők után, amit Héra természetesen nem csekély féltékenységgel kísért figyelemmel. Az istenek ura számos istennővel csalta meg feleségét, Létó Artemiszt és Apollónt, Maia pedig Hermészt szülte neki. Szívesen válogatta kedveseit a halandó leányok soraiból is, többek között Európától származott Minósz, Rhadamanthüsz és Szarpédón, Aiginától Aiakosz, Danaétól Perszeusz, Antiópétól Zéthosz és Amphión, Szemelétől Dionüszosz aki isten lett, Iótól Epaphosz, Lédától Polüdeukész és Heléné és Alkménétől Héraklész. Ezek a gyermekek egytől egyig kiváló hősök lettek, de Héra kíméletlenül üldözte nem csak férje kedveseit, hanem gyakran azok utódait is. Zeusznak pedig olyan jeleneteket rendezett, hogy csakúgy visszhangozták a márványfalak, a földön pedig viharok söpörtek végig. Gyakran civakodtak emiatt, de Zeusz valahogy mindig kiengesztelte haragvó asszonyát és életük békésen folyt tovább. Eleinte zsarnoki módon uralkodott, de azután annyira megszilárdította uralmát, hogy semmi sem ingathatta meg. Gaia azonban még mindig fiaiért a Titánokért kesergett és haragja fiai legyőzője, unokája, Zeusz ellen fordult. Megszülte Tüphónt a rémséges szörnyet, hogy ez döntse meg uralmát, de Zeusz nehéz küzdelmek árán ugyan, de legyőzte. Ekkor nagyanyja újabb ellenfeleket támasztott, Uranosznak hajdan ráhullott vércseppjeiből megszülte a kígyólábú Gigászokat és ezek is az Olümposz ellen törtek. Zeusz - a többi isten és halandó anyától származó fia, Héraklész segítségével - fényes diadalt aratott felettük és ezután már nem akadt több ellenfele. Zsarnoki uralkodása alatt egyszer az istenek is fellázadtak, Héra, Poszeidón és Athéné vezetésével és megkötözték, de Thetisz hívására ura segítségére siető Briareósz Hekatonkheir kiszabadította. Zeusz belátta a lázadás jogosságát, s elismerte társai akaratát. Megfogadta, hogy felhagy erőszakos uralmával és ezután békésen fogja irányítani a világot. Később régi ellenfeleinek, a Titánoknak is megbocsátott és felhozatta őket a szörnyű Tartaroszból. Olümposzon álló palotájában tartotta az istenek lakomáit és gyűléseit, a fia, Héphaisztosz által épített hatalmas megaronban. Ezeken a gyűléseken vitatták meg a legfontosabb kérdéseket és gondokat, miközben nektárt ittak és ambrósziát ettek. Zeusz aranytrónuson ült, s mellette asszonya Héra. Körülöttük ültek faragott trónusaikon a többi istenek. Pohárnoka Ganümédész és leánya Hébé szolgálták ki, Apollón lantjátékára a Múzsák énekeltek és a Khariszok táncoltak az istenek nagy örömére. Trónja mellett négy állandó kísérője és testőre, Bié, Kratosz, Niké és Zélosz foglaltak helyet, kíséretét alkották emellett még, a Hórák, Tükhé és Írisz. Zeusz óvta az emberek közösségeit, a társadalmi rendet, az oltalomra szoruló idegeneket és a koldusokat, oltalma alatt állt a vendégjog és az esküvel megkötött szerződés, a királyoknak ő adományozta hatalmukat, felügyelt a végzet beteljesedésére és őrizte a világ örök rendjét. Leggyakrabban használt melléknevei a következők voltak, az Istenek és Emberek Atyja, a Legbölcsebb, Fellegtorlaszoló, Mennydörgő, Villámokban gyönyörködő és Esőző. Kedvenc madara a sas, fája a tölgy volt, fegyverei a villámok és a mennydörgés, pajzsa a lebírhatatlan aigisz.

 

ZEUSZ FELESÉGE

Héra istennő feljegyzései a szerelemről

…A görög istenek valóban jó barátságban éltek a földiekkel. Halandó férfi istennőnek nemzette azt a héroszt, aki a görög akhájoknak a trójai háborút megnyerte, amely háború azért tört ki, mert egy másik halandó férfi nem a megfelelő istennőt jutalmazta Erisz aranyalmájával. Megesett, hogy egyetlen éjszaka két isten hált ugyanazzal a halandó asszonnyal. Sőt! Halandó férfi döntőbíráskodott magának az istenek királyának, Zeusznak és feleségének, Héra istenasszonynak abban a vitájában, hogy a szeretkezés vajon a férfinak vagy a nőnek nyújtja-e a nagyobb testi gyönyört…

Hát ezekről a dolgokról szólnak az istenek királynőjének, a férjéhez talán egyedül hűséges, s ami ennél is több, a csapodár férfi ágyába újra és újra szűzen befekvő Héra istennőnek – amúgy nagyon is emberi hangú – feljegyzései...

 

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

KVÍZ

Mitológia

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Görög mitológia

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Február 15

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Graves, Robert: Görög mítoszok I–II, 1970.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Homérosz: Íliász, 1981.

Homérosz: Odüsszeia, 1985.

Homéroszi himnuszok, 1981.

Kerényi Károly: Görög mitológia, 1977.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Petz György: Kérdések és válaszok a görög mitológiáról, 1974.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Román József: Zeusz, 1966.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Istenek ugyanis vannak, hiszen a róluk való tudásunk kézzelfogható. Amilyen formában azonban a tömeg őket hiszi, nincsenek; mert nem képzelik őket következetesen olyannak, amilyennek hiszik őket. Nem az tehát az istentelen, aki kiküszöböli a tömeg isteneit, hanem az, aki a tömeg hiedelmeit ráaggatja az istenekre. (Epikurosz)

Mondd meg, ki az istened, megmondom, ki vagy! (Szimeonov Todor)

   

   
         

 

Istennők a görög mitológiában

 

 

A görög mitológia

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023